Słodki, słodszy, miód – istotne zmiany w zakresie znakowania informacji o pochodzeniu

W dniu 17 października 2023 r. ogłoszono tekst Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. poz. 2233) (dalej jako: Rozporządzenie)[1].

Głównym celem nowelizacji jest poprawa identyfikacji miodów na rynku w zakresie państwa pochodzenia. Wynika to m.in. z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zgodnie z którymi, etykiety żywności powinny być jasne i zrozumiałe, aby były pomocne dla konsumentów, którzy chcą dokonywać bardziej świadomych wyborów dotyczących żywności i diety.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych[2],  zgodnie z którym minister właściwy do spraw rynków rolnych w drodze rozporządzenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi sposób znakowania i szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

DEKLARACJA KRAJU POCHODZENIA

Rozporządzenie wprowadza istotne zmiany dla przedsiębiorców w zakresie etykietowania wprowadzanych do obrotu środków spożywczych będących miodem. Zgodnie z rozporządzeniem, oznakowany za ,,miód” może być wyłącznie środek spożywczy, który jest naturalnie słodką substancją produkowaną przez pszczoły Apis mellifera z nektaru roślin lub wydzielin żywych części roślin, lub wydalin owadów wysysających żywe części roślin, zbieranych przez pszczoły, przerabianych przez łączenie specyficznych substancji z pszczół, składanych, odwodnionych, gromadzonych i pozostawionych w plastrach miodu do dojrzewania.

Ponadto, przepisy przewidują konkretne wymogi dla etykietowania miodu, które musi spełnić każdy przedsiębiorca. Obecnie obowiązujące przepisy rozporządzenia stanowią, iż w oznakowaniu miodu w opakowaniach przedsiębiorca powinien podać:

Nazwę państwa lub państw pochodzenia, w których miód został zebrany, a w przypadku gdy miód pochodzi z więcej niż jednego państwa – informację:

  1. a) „mieszanka miodów pochodzących z UE” albo
  2. b) „mieszanka miodów niepochodzących z UE”, albo
  3. c) „mieszanka miodów pochodzących z UE i niepochodzących z UE”.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu rozporządzenia, powyższe określenia w praktyce pozbawiają konsumenta prawa do informacji o państwie pochodzenia miodu. Sytuacja taka powoduje możliwość ukrycia państwa lub państw pochodzenia miodów importowanych z krajów trzecich, które to zjawisko osłabia europejską produkcję miodu oraz narusza podstawowe zasady konkurencji.

Rozporządzenie wprowadza zatem kluczową w powyższym zakresie zmianę, zgodnie z którą, jeżeli miód pochodzi z więcej niż jednego państwa, przedsiębiorca będzie zobowiązany podać nazwy wszystkich państw pochodzenia, w których miód został zebrany.

W oznakowaniu miodu w opakowaniach podaje się dodatkowo:

Nazwę państwa pochodzenia, w którym miód został zebrany, a w przypadku gdy miód pochodzi z więcej niż jednego państwa, nazwy państw pochodzenia, w których miód został zebrany.

Poza ww. informacją, przedsiębiorca będzie nadal zobowiązany do umieszczania na etykiecie:

1) pełnej nazwy rodzaju i odmiany miodu, zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu[3];

2) wyrazy „miód wyłącznie do dalszego przerobu”, w przypadku miodu piekarniczego (przemysłowego), które umieszcza się obok nazwy.

Rozporządzenie wejdzie w życie 18 kwietnia 2024 r. Po tej dacie, każdy środek spożywczy będący miodem, będzie miał obowiązek posiadać nową etykietę wskazującą na kraj lub kraje jego pochodzenia.

Rozporządzenie przewiduje wprowadzenie przepisów przejściowych, zgodnie z którymi, miód w dotychczasowych opakowaniach, a wprowadzony do obrotu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może pozostawać w obrocie do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia jego wejścia w życia. Tym samym, określony został maksymalny okres, w którym etykiety (bez względu na wyczerpanie zapasów) będą mogły pozostawać w obrocie tj. do 18 kwietnia 2025 r.

JAKIE ZMIANY CZEKAJĄ NAS W PRZYSZŁOŚCI?

Urzędujący Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus zaznaczył, że powyższe zmiany nie są jedynymi, które czekają przedsiębiorców. Kolejnym krokiem w zakresie etykietowania miodu będzie wprowadzenie obowiązku umieszczania procentowego udziału krajów producentów w mieszankach miodu.

W przypadku tego rozporządzenia musimy mieć zgodę Unii Europejskiej, o którą się zwrócimy[4].

Tym samym, pozostaje czekać na kolejne kroki podejmowane przez Ministerstwo w celu możliwości podjęcia prac nad uszczegółowieniem prawa krajowego.

Służymy pomocą w dostosowaniu do nowych wymagań prawnych oraz innego rodzaju konsultacjami prawnymi na przykład odnośnie do:

  • formułowania składu i klasyfikacji środków spożywczych,
  • znakowania i reklamy,
  • wprowadzania nowych produktów na rynek,
  • oceny ryzyka i postępowań urzędowych kontroli żywności.

Zapraszamy do kontaktu: Life.Sciences@dzp.pl


[1] https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2233

[2] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1688 z późn. zm.),

[3] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. Nr 181, poz. 1773 z późn. zm.).

[4] https://www.pap.pl/aktualnosci/miod-bedzie-lepiej-oznakowany-minister-rolnictwa-podpisal-rozporzadzenie

 

 

Paweł Mirosz

Paweł Mirosz
Food Law Advisor

Pawel.Mirosz@dzp.pl

Adrian Dulczewski

Adrian Dulczewski
Legal Assistant

Adrian.Dulczewski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *