Wygrana przed NSA. Brak podstaw do opiniowania przez izbę aptekarską wniosków o wydanie zezwolenia aptecznego.

W środę 20 marca 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Naczelnej Rady Aptekarskiej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10 listopada 2016 r.

WSA stwierdził, że brak jest podstaw prawnych do wydawania przez rady aptekarskiej uchwał w toku prowadzonego przez inspekcję farmaceutyczną (WIF) postępowania w przedmiocie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki. Wbrew stanowisku izby aptekarskiej, nie stanowi takiej podstawy art. 7 ust. 2 pkt 7 oraz art. 29 ust. 5 ustawy o izbach aptekarskich. Przepisy te wprawdzie mówią, że do zadań samorządu aptekarskiego (działającego za pośrednictwem okręgowej i naczelnej rady aptekarskiej) należy wydawanie opinii m.in. w sprawach udzielania zezwoleń na prowadzenie aptek, jednak przepisy te są wyłącznie normami ogólnymi, kompetencyjnymi. Oznacza to, że nie wynika z nich – jak chciała rada aptekarska – obowiązek wydania przez radę opinii w trybie art. 106 § 1 k.p.a.  [przepis ten mówi o sytuacji, gdy jeden organ (tu: WIF) nie może wydać decyzji (tu: zezwolenia na prowadzenie apteki) bez uzyskania stanowiska innego organu (tu; rady aptekarskiej)]. Co więcej, nawet, jeżeli WIF wezwał samorząd aptekarski do przedstawienia opinii, to wezwanie takie nie statuuje po stronie rady aptekarskiej kompetencji do rozpoznania wniosku WIF w trybie przywołanego art. 106 § 1 k.p.a. Nie ma bowiem prawnego obowiązku współdziałania tych dwóch organów i uzależnienia wydania decyzji przez WIF od uprzedniego zajęcia stanowiska przez samorząd aptekarski.

Zgodnie z wnioskiem reprezentowanego przez DZP przedsiębiorcy prowadzącego aptekę, WSA stwierdził, że uchwały Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz poprzedzająca ją uchwała Okręgowej Rady Aptekarskiej są nieważne.

Rada Aptekarska złożyła skargę do NSA. NSA uznał jednak, że stanowisko WSA jest prawidłowe, a co za tym idzie – uchwały samorządu aptekarskiego są nieważne. Skarga kasacyjna rady aptekarskiej od wyroku WSA została więc oddalona.

Wyrok NSA jest prawomocny.

Marta Balcerowska

Marta Balcerowska
Radca Prawny, Senior Associate

marta.balcerowska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *