Zmiany w e-zdrowiu – od 1 lipca raportowanie zdarzeń medycznych i wymiana danych z ED

Już od 1 lipca 2021 r. zacznie obowiązywać regulacja nakładająca na usługodawców obowiązek raportowania informacji o zdarzeniach medycznych do Systemu Informacji Medycznej (SIM) oraz wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) za pośrednictwem SIM.

Wskazane obowiązki wynikają z art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, który stanowi m.in., że usługodawcy są obowiązani od dnia 1 lipca 2021 r. przekazywać do SIM dane zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji, a także zapewnić możliwość dokonywania wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej za pośrednictwem SIM od dnia 1 lipca 2021 r.

Kogo dotyczą zmiany?

Przedmiotowe obowiązki zostały nałożone na usługodawców, którymi są świadczeniodawcy, tj. podmioty wykonujące działalność leczniczą; osoby fizyczne, które uzyskały uprawnienia i udzielają świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanej działalności gospodarczej; podmioty realizujące czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne oraz podmioty udzielające opieki farmaceutycznej, a także apteki.

 

RAPORTOWANIE ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Zdarzenie medyczne oznacza świadczenie zdrowotne, tj. działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania.

Usługodawca zobowiązany będzie przekazywać do SIM: (1) dane usługodawcy, (2) dane usługobiorcy, (3) dane identyfikujące świadczenie zdrowotne, (4) dane miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego, (5) dane pracownika medycznego, (6) dane dotyczące dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej, (7) inne dane pozwalające na identyfikację zdarzenia medycznego. Szczegółowy katalog danych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.

Co do zasady Usługodawca przekazuje do SIM dane zdarzenia medycznego w postaci elektronicznej niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni od dnia zakończenia zdarzenia medycznego.

 

WYMIANA DANYCH ZAWARTYCH W ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Elektroniczną dokumentację medyczną objętą obowiązkiem stanowią:

  • informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala,
  • informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego prze-znaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych,
  • karta informacyjna z leczenia szpitalnego.
  • wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem,
  • opis badań diagnostycznych (innych).

 

  • Jakie wymagania stawiane są usługodawcom?

Centrum e-Zdrowia udostępniło do konsultacji zaktualizowaną wersję dokumentu „Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców” (https://cez.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/konsultacje-zaktualizowanej-wersji-dokumentu-minimalne-wymagania-techniczne-i-funkcjonalne-dla-sy/). Zgodnie z dokumentem wymagania związane z wymianą EDM zostały ujęte w dokumentacji integracyjnej P1 opublikowanej na portalu informacyjnym e-zdrowie.

System Usługodawcy w tym zakresie powinien zapewnić m.in.: (1) możliwość rejestrowania i aktualizacji mapowania identyfikatora repozytorium na adres usługi udostępniania dokumentów z repozytorium, (2) możliwość weryfikacji uprawnień oraz pobieranie tokenu uwierzytelniającego.

 

Paweł Kaźmierczyk

Paweł Kaźmierczyk
Prawnik, Associate

pawel.kazmierczyk@dzp.pl

Monika Radzikowska

Monika Radzikowska
Prawnik, Associate

monika.radzikowska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *