Fuzje, przejęcia, restrukturyzacje

Niepodzielone zyski przy przekształceniu spółek

Władze podatkowe nadal stoją na stanowisku, że kategoria zysków niepodzielonych do opodatkowania podatkiem PIT w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w osobową obejmuje wszystkie zyski, które zostały przekazane na kapitały zapasowe. Czyli również zyski, co do podziału których wypowiedziało sie zgromadzenie wspólników, ale zostały pozostawione w spółce.

Połączenie spółek a cel gospodarczy

Przy połączeniu spółek należących do tej samej grupy kapitałowej okoliczność, iż przejmowana spółka nie prowadzi żadnej działalności, nie ma żadnych udziałów finansowych i przynosi spółce przejmującej jedynie straty, może uzasadniać domniemanie, że operacja połączenia nie została dokonana w „uzasadnionych celach gospodarczych”. Nie jest wystarczającym uzasadnieniem zmniejszenie kosztów administracyjnych (strukturalnych) w […]

Usługi członków zarządu spółki cypryjskiej a zakład w Polsce

Usługi eksperckie świadczone przez członków zarządu spółki cypryjskiej nie powodują powstania zakładu na terytorium Polski. Ta niewątpliwie korzystna dla polskich podatników teza, płynie z interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (DIS) w dniu 15 czerwca 2011 (IPPB5/423-335/11-2/PS). Dosyć często stosowanym obecnie rozwiązaniem, jest inwestowanie przez polskich inwestorów poprzez […]

Definicja zcp a zobowiązania

Jedną z ustawowych przesłanek do uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) jest wyodrębnienie finansowe. Oznacza ono sytuację, w której (i) zapewniona jest możliwość przyporządkowania do danej części przedsiębiorstwa przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w ewidencji księgowej oraz (ii) istnieje zespół narzędzi rachunkowych umożliwiających […]

Aport towaru handlowego do spółki osobowej

W sytuacji, w której podatnik wnosi do spółki osobowej w formie aportu towar handlowy, koszt tego towaru, dla celów podatkowych, po jego zbyciu przez spółkę osobową należy ustalić w wysokości kosztu poniesionego przez podatnika wnoszącego aport na nabycie tego towaru.

Podwyższenie wartości nominalnej akcji a przychód

Przy podwyższeniu wartości nominalnej akcji powstaje przychód. Taki wniosek płynie z wyroku WSA w Warszawie z dnia 9 listopada 2010 r. (III SA/Wa 2158/10). Istota sporu, jaki zaistniał pomiędzy podatnikiem a Ministrem Finansów, sprowadzała się do oceny, czy po stronie podatnika powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w sytuacji, gdy podatnik wniesie […]

Wydatki na podwyższenie kapitału

Kontrowersyjnym z punktu widzenia zarówno podatników jak i organów skarbowych tematem uznania za koszty uzyskania przychodów (kup) wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego zajął się ostatnio NSA. Trwający od dłuższego czasu spór zakończył się pozytywnie dla podatników, niemniej jednak sukces można uznać jedynie za połowiczny, gdyż NSA w uchwale wydanej […]

Można odliczyć koszty podwyższenia kapitału

W poniedziałek, 24 stycznia Naczelny Sąd Administracyjny zajął się kontrowersyjną od lat kwestią wydatków ponoszonych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki (np. podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat notarialnych, kosztów doradztwa prawnego lub podatkowego, kosztów sporządzenia prospektu emisyjnego, itp.). NSA, tym razem w rozszerzonym składzie 7 sędziów, podjął się udzielenia […]