Podatki dochodowe

Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej

Przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 50 PIT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., zwolnienie od podatku przychodów otrzymanych w związku ze zwrotem wkładu w spółce osobowej obejmowało zarówno wkład pierwotnie wniesiony, jak i jego zwiększenie, wynikające z pozostawienia w spółce zysków opodatkowanych podatkiem dochodowym od […]

Zbycie ogółu praw i obowiązków w sp. j. – PIT

W kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu otrzymanego przez wspólnika spółki jawnej z tytułu przeniesienia na wspólników ogółu praw i obowiązków przysługujących mu w spółce jawnej zapadł wyrok (wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w dniu 6 kwietnia 2011. sygn. I SA/Bk 659/10).

Aport towaru handlowego do spółki osobowej

W sytuacji, w której podatnik wnosi do spółki osobowej w formie aportu towar handlowy, koszt tego towaru, dla celów podatkowych, po jego zbyciu przez spółkę osobową należy ustalić w wysokości kosztu poniesionego przez podatnika wnoszącego aport na nabycie tego towaru.

Organizacja konferencji a KUP

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku o sygn. akt I SA/Gd 1106/10 uznał, że ze względu na reprezentacyjny charakter zorganizowanej konferencji, całość wydatków poniesionych przez podatnika na jej organizację – jako koszty noszące znamiona reprezentacji – nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Amortyzacja przy umowie quad usum

Umowa quad usum nie stanowi podstawy nabycia środka trwałego, a tym samym podatnik nie może indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjnej dla budynku mieszkalnego, który od dnia przekazania go do użytkowania stanowił jego współwłasność.

Podwyższenie wartości nominalnej akcji a przychód

Przy podwyższeniu wartości nominalnej akcji powstaje przychód. Taki wniosek płynie z wyroku WSA w Warszawie z dnia 9 listopada 2010 r. (III SA/Wa 2158/10). Istota sporu, jaki zaistniał pomiędzy podatnikiem a Ministrem Finansów, sprowadzała się do oceny, czy po stronie podatnika powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w sytuacji, gdy podatnik wniesie […]

Wydatki na podwyższenie kapitału

Kontrowersyjnym z punktu widzenia zarówno podatników jak i organów skarbowych tematem uznania za koszty uzyskania przychodów (kup) wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego zajął się ostatnio NSA. Trwający od dłuższego czasu spór zakończył się pozytywnie dla podatników, niemniej jednak sukces można uznać jedynie za połowiczny, gdyż NSA w uchwale wydanej […]

Nowe wzory deklaracji rocznych PIT

Od 1 stycznia 2011 roku obowiązują nowe wzory 7 formularzy zeznań oraz 2 załączników, na których podatnicy rozliczają się za 2010 rok. Zmianie uległy formularze: PIT-28, PIT-28A, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, załączniki PIT/D i PIT/O.