Podatki pośrednie

Ulga na złe długi a zmiana przepisów

Brak przepisów intertemporalnych odnoszących się do nowelizacji przepisów art. 89a i art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług w ustawie z dnia 7 listopada 2008 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oznacza bezpośrednie obowiązywanie nowych norm prawnych od 1 grudnia […]

Zniszczone wyroby akcyzowe

W przypadku zniszczenia wyrobów akcyzowych jako nienadających się do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia, podatnik ma prawo zwolnić te wyroby od podatku akcyzowego i odzyskać akcyzę wcześniej zapłaconą od tych wyrobów.

Dostawa udziału we współwłasności

Zgodnie z wyrokiem WSA we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 1400/10) udział we współwłasności nieruchomości nie jest towarem, a więc jego przekazanie nie może stanowić dostawy towarów opodatkowanej VAT.