Etykiety wielowarstwowe (peel-off) uznane przez sąd – ważny wyrok o etykietowaniu małych opakowań środków spożywczych

Zgodnie z przepisami unijnymi w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (rozporządzenie 1169/2011[1]), obowiązkowe informacje muszą być łatwo dostępne, a w przypadku żywności opakowanej muszą się znajdować albo na opakowaniu, albo na dołączonej do niego etykiecie.

Zależnie od kategorii środka spożywczego obowiązuje krótsza, bądź dłuższa lista informacji, których podanie jest obowiązkowe, a zarazem problematyczne dla małych opakowań z ograniczoną ilością miejsca na etykiecie. Przykładem takich środków spożywczych mogą być suplementy diety, w szczególności wprowadzane do obrotu w małych opakowaniach jednostkowych (zawierających np. pojedynczą porcję dzienną), a dodatkowo przeznaczone na kilka rynków unijnych.

Praktycznym rozwiązaniem w takim przypadku mogą być etykiety wielowarstwowe (tzw. peel-off), które umożliwiają przekazanie wszelkich informacji istotnych z punktu widzenia konsumentów. Jednocześnie urzędowa interpretacja obowiązujących przepisów nie była przychylna przedsiębiorcom i poddawała w wątpliwość czy tego rodzaju etykietowanie będzie zgodne z rozporządzeniem 1169/2011, jeżeli część informacji obowiązkowych znajdzie się na wewnętrznych warstwach etykiety.

W ostatnim czasie wspieraliśmy producenta suplementów diety w kilku postępowaniach wszczętych na skutek kontroli Powiatowego Inspektora Sanitarnego, dotyczących oznakowania suplementów diety za pomocą etykiet wielowarstwowych (peel-off).

Etykiety te były stosowanie do oznakowania małych opakowań jednostkowych suplementów w postaci ampułek, a na etykiecie znajdowała się stosowna informacja, o zawarciu niektórych informacji obowiązkowych wymienionych w art. 9 rozporządzenia 1169/2011 na kolejnej stronie etykiety.

Zarówno Powiatowy Inspektor Sanitarny, jak i organ II instancji prezentowali stanowisko, że co do zasady stosowanie etykiet wielowarstwowych jest możliwe, pod warunkiem, że na pierwszej stronie zostaną zawarte wszelkie informacje obowiązkowe.

Powyższe stanowisko było zgodne z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego [2], w którym wskazano, że  „Zastosowanie etykiety typu „peel-off” może być natomiast zgodne z przepisami, jeżeli wewnątrz etykiety zamieszczone są jedynie dodatkowe informacje na temat żywności (np. oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, przepisy kulinarne, informacja w innych językach, informacje z zakresu reklamy i promocji), a wszystkie obowiązkowe dane wynikające z przepisów rozporządzenia nr 1169/2011 i przepisów szczegółowych – na zewnętrznej stronie etykiety/opakowania.”

Z treści powyższej interpretacji urzędowej wynika, że przypadki etykietowania niespełniające powyższych kryteriów mogą być uznane za naruszające regułę przedstawienia obowiązkowych informacji zgodnie z którą informacje muszą być umieszczone w widocznym miejscu w taki sposób, aby były dobrze widoczne, wyraźnie czytelne oraz, w stosownych przypadkach, nieusuwalne. Nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte, pomniejszone ani przerwane jakimikolwiek innymi nadrukami, ilustracjami czy innym materiałem (art. 13 ust. 1 rozporządzenia 1169/2011).

Całość interpretacji dostępna jest pod linkiem: link

W naszej ocenie przepisy rozporządzenia 1169/2011 nie zabraniają używania etykiet wielowarstwowych, a samo zawarcie części informacji obowiązkowych na kolejnej warstwie etykiety nie przesądza o tym, że informacje są nieczytelne czy też niedostępne dla konsumenta. Z pewnością jednak w postępowaniu prowadzonym przez organy nadzoru etykieta musi być badana każdorazowo ad casum, aby ustalić, czy spełniono wymagania dotyczące obecności, dostępności i rozmieszczenia informacji, których przekazanie konsumentom jest obowiązkowe.

Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił stanowisko skarżącej spółki, podkreślając że przepisy rozporządzenia 1169/2011 nie definiują pojęcia „ukrycia” lub „zasłonięcia” informacji, w związku z czym czynności te należy rozumieć jako celowe uniemożliwienie zapoznania się z daną informacją lub umieszczenie informacji w sposób niepozwalający na zapoznanie się z nią.

Zdaniem Sądu w sytuacji, w której na wierzchniej warstwie etykiety znajduje się odwołanie do informacji dostępnych na kolejnych stronach, taka etykieta spełnia wymogi przewidziane w art. 12 i 13 Rozporządzenia 1169/2011.

Wyrok obecnie nie jest jeszcze prawomocny, natomiast stanowi istotną wskazówkę interpretacyjną dla podmiotów wprowadzających do obrotu suplementy diety w zakresie stosowanych etykiet.

Niezależnie od powyższego, decydując się na zastosowanie etykiety wielowarstwowej, należy mieć na względzie, że informacje na temat żywności muszą zapewniać konsumentom w szczególności podstawy do dokonania świadomego wyboru oraz bezpiecznego stosowania danej żywności. W przypadku wątpliwości dotyczących znakowania lub reklamy zapraszamy do kontaktu.

 

Źródła:

[1]   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 z późn. zm., dalej jako: rozporządzenie 1169/2011).

[2] https://www.gov.pl/web/gis/odklejane-etykiety-typu-peel-off-na-produktach-spozywczych–gdzie-zamieszczac-informacje-obowiazkowe-a-gdzie-dobrowolne-

Hanna Bachowska

Hanna Bachowska
Prawnik, Associate

hanna.bachowska@dzp.pl

Marcin Pieklak

Marcin Pieklak
Adwokat, Partner

marcin.pieklak@dzp.pl

Paweł Mirosz

Paweł Mirosz
Food Law Advisor

Pawel.Mirosz@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *