Etykiety wielowarstwowe typu „peel-off” w produktach spożywczych – zielone światło od NSA?

Wiosną 2023 r. informowaliśmy na blogu o ważnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, który potwierdził, że zgodne z prawem jest umieszczanie na wewnętrznej stronie etykiety wielowarstwowej „peel-off” obowiązkowych informacji o produktach spożywczych, jeśli na wierzchniej warstwie etykiety znajduje się odwołanie do informacji dostępnych na kolejnych stronach[1].

15 lutego 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną wniesioną w tej sprawie przez organ, a wyrok WSA o którym pisaliśmy, stał się prawomocny. Zakończyła się tym samym dyskusja na temat przekazywania informacji o produkcie na etykietach peel-off w produktach spożywczych, w tym suplementach diety.

Stosowanie etykiet peel-off

Etykiety wielowarstwowe peel-off mają w założeniu ułatwiać przekazywanie wymaganych informacji o produkcie, szczególnie w przypadku opakowań o małej powierzchni. Konsument w przypadku takich etykiet musi otworzyć etykietę wielowarstwową żeby zapoznać się z całością informacji o produkcie. Dotychczas organy inspekcji sanitarnej stały jednak na stanowisku, że nie jest wystarczające podanie na wierzchniej warstwie etykiety wskazania, że obowiązkowe informacje tj. wykaz składników. dostępne są dla konsumenta w dalszej części etykiety wielowarstwowej[2]. Wszystkie obowiązkowe informacje powinny być według organów inspekcji sanitarnej dostępne na wierzchniej warstwie etykiety.

Przypomnijmy, że WSA w Rzeszowie, przyjął odmienne stanowisko. Zdaniem Sądu w sytuacji, w której na wierzchniej warstwie etykiety znajduje się odwołanie do informacji dostępnych na kolejnych stronach, taka etykieta spełnia wymogi przewidziane w art. 12 i 13 Rozporządzenia 1169/2011[3]. Dodatkowo WSA zwrócił uwagę, że w sytuacji w której producent wyraźnie oznaczył, gdzie konsument ma szukać pozostałych informacji obowiązkowych, a odklejenie etykiety wierzchniej odbywa się bez jej niszczenia, nie może być mowy o ukryciu lub zasłonięciu etykiety, które byłoby niezgodne z Rozporządzeniem 1169/2011.

Znaczenie wyroku dla przedsiębiorców

Wyrok NSA stanowi ważną wskazówkę do interpretacji przepisów i wykonywania obowiązków regulacyjnych w zakresie etykietowania dla podmiotów wprowadzających do obrotu m.in. suplementy diety.

Jednocześnie ponownie przypominamy, że etykiety produktów żywnościowych powinny być konstruowane w taki sposób, aby zapewnić klientom możliwość podjęcia świadomego wyboru w zakresie kupowanej żywności. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących znakowania produktów żywnościowych, zapraszamy do kontaktu.

 

Bibliografia:

[1] https://www.dzp.pl/blog/pharma/etykiety-wielowarstwowe-peel-off-uznane-przez-sad-wazny-wyrok-o-etykietowaniu-malych-opakowan-srodkow-spozywczych/

[2] https://www.gov.pl/web/gis/odklejane-etykiety-typu-peel-off-na-produktach-spozywczych–gdzie-zamieszczac-informacje-obowiazkowe-a-gdzie-dobrowolne-

[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 z późn. zm.), dalej jako „Rozporządzenie 1169/2011”.

Magdalena Wojtkowiak

Magdalena Wojtkowiak
Prawnik, Associate

magdalena.wojtkowiak@dzp.pl

Anna Miklaszewska

Anna Miklaszewska
Prawnik, Associate

anna.miklaszewska@dzp.pl

Ewa Owerczuk

Ewa Owerczuk
Paralegal

Ewa.Owerczuk@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *