Nowe podmioty dołączą do rynku wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych?

Zgodnie z obecnym brzmieniem Prawa farmaceutycznego sprzedaż wysyłkowa produktów leczniczych może być prowadzona wyłącznie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne, które dokonają odpowiedniego zgłoszenia do WIF. Co zrobić, aby taką działalność prowadzić, pisaliśmy w cyklu artykułów na naszym blogu. Zatem, o ile inne sklepy jak stacje benzynowe czy drogerie mogą handlować znaczną częścią produktów OTC, to jednak tylko w formule stacjonarnej. W wykazie prac legislacyjnych pojawił się natomiast projekt istotnej nowelizacji w tym zakresie.

Na początku sierpnia w sejmowym wykazie wniesionych projektów ustaw pojawił się poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, który zakłada rozszerzenie wysyłkowego kanału dystrybucji leków poprzez poszerzenie kręgu podmiotów do tego uprawnionych o sklepy zielarsko-medyczne.

Sklepy zielarsko-medyczne to obok sklepów zaopatrzenia medycznego oraz sklepów ogólnodostępnych ostatnia z placówek obrotu pozaaptecznego uprawniona do obrotu detalicznego produktami leczniczymi wydawanymi bez przepisu lekarza. W przeciwieństwie jednak do sklepów spożywczych czy drogerii, sklep zielarsko-medyczny może być prowadzony wyłącznie przez farmaceutę, technika farmaceutycznego lub absolwenta kursu II stopnia z zakresu towaroznawstwa zielarskiego lub przedsiębiorców zatrudniających wymienione osoby jako kierowników tych placówek. Również osoby wydające produkty w takiej placówce muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje.

Jak widać, prowadzenie sklepu zielarsko-medycznego już dziś nie jest wyjęte spod regulacji, jednakże jego otwarcie nie wymaga uzyskania zezwolenia ani nie jest tak restrykcyjne jak w przypadku aptek ogólnodostępnych. Jednocześnie, mimo możliwości prowadzenia obrotu stacjonarnego określonymi produktami o kategorii dostępności OTC sklepy zielarsko-medyczne nie mogą tego asortymentu sprzedawać wysyłkowo.

Wymogi dla sprzedaży wysyłkowej w sklepach zielarsko-medycznych

Proponowane przez projektodawców przepisy z jednej strony stanowią szanse na rozszerzenie biznesu, z drugiej jednak charakteryzują się skomplikowaniem, które może stanowić przeszkodę dla takiego działania. Ich treść w swojej konwencji jest bowiem zbliżona do regulacji, które obecnie obowiązują apteki ogólnodostępne. I tak, sklep-zielarsko medyczny aby rozpocząć sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych będzie obowiązany do:

  • posiadania odpowiedniego lokalu,
  • uzyskania zezwolenia na prowadzenie sprzedaży wysyłkowej w tym sklepie, wydanego przez WIF.

Jednocześnie zezwolenia na omawianą działalność nie będzie mógł uzyskać podmiot, który prowadzi albo wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego albo zajmuje się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi, albo wchodzi w skład organów spółki posiadającej takie zezwolenie.

Co ciekawe, projektodawcy wdrożyli również analogiczne jak dla aptek ograniczenie ilościowe. Tym samym zezwolenia na prowadzenie sklepu zielarsko-medycznego prowadzącego sprzedaż wysyłkową nie uzyska podmiot, który prowadziłby na terytorium RP więcej niż 4 sklepy zielarsko-medyczne prowadzące wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych albo podmiot lub podmioty przez niego kontrolowane prowadzą więcej niż 4 tego rodzaju sklepy. W konsekwencji, WIF uzyska uprawnienie do kontrolowania działalności, na której prowadzenie wydane zostało zezwolenie, a tym samym będzie uprawniony chociażby do nakładania kar czy cofnięcia tego zezwolenia.

Jednocześnie do sklepów zielarsko-medycznych zastosowanie miałyby mieć przepisy Rozporządzenia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, w tym dotyczące transportu produktów leczniczych.

Obecnie projekt został skierowany do konsultacji poszczególnych decydentów, w tym NIA czy Rzecznika MiŚP. Wprowadzenie projektowanych zmian może stanowić znaczącą zmianę na rynku sprzedaży wysyłkowej, a jednocześnie otworzyć furtkę dla dyskusji nad pozostałymi jej aspektami, w tym nad rozszerzeniem sprzedaży wysyłkowej o produkty lecznicze Rx.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią projektu: https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-989-2022/$file/9-020-989-2022.pdf

Patrick Wodecki

Patrick Wodecki
Prawnik, Associate

patrick.wodecki@dzp.pl

Julia Nowosielska

Julia Nowosielska
Prawnik, Associate

julia.nowosielska@dzp.pl

Tagi

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *