Zmiany w ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Bez rewolucji

Nowelizacja ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z 28 maja 2020 r. („Nowelizacja”) nie wprowadza zmian o radykalnym lub systemowym charakterze. Nowelizacja została przygotowana głównie w celu dostosowania przepisów lokalnych do prawa UE. Niejako przy okazji zostały doprecyzowane kwestie dotyczące sankcji oraz terminologii. Poniżej opisujemy wybrane zmiany.

Zmiany w przekazywaniu informacji przez ELDIOM

Dotychczas zasady przekazywania informacji o mieszaninach niebezpiecznych i mieszaninach stwarzających zagrożenie były uregulowane w rozdziale 3 ustawy. Zgodnie z nim obowiązek przekazywania informacji obejmował osoby fizyczne i prawne, które:

  • wytwarzały ww. mieszaniny w Polsce i wprowadzały je do obrotu; lub
  • sprowadzały ww. mieszaniny do Polski.

Przekazywanie informacji do Inspektora ds. ds. Substancji Chemicznych było realizowane przez portal ELDIOM.

Nowelizacja uchyliła rozdział 3 w całości z uwagi na to, że obecnie kwestia ta jest uregulowana przez załącznik VIII do rozporządzenia  nr 1272/2008 („rozporządzenie CLP”). Zgodnie z rozporządzeniem CLP obowiązek przekazywania informacji dotyczy mieszanin wprowadzanych do obrotu i sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie na podstawie wywieranych skutków fizycznych lub działania na zdrowie. Obowiązek spoczywa na importerach oraz dalszych użytkownikach wprowadzających mieszaniny do obrotu. Realizowany jest za pośrednictwem strony Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA Submission portal).

Na stronie portalu ELDIOM pojawiła się w związku z tym informacja o rozpoczęciu akceptowania zgłoszeń dokonanych przez portal ECHA od dnia 19 sierpnia 2020 r.

Grzywna za brak zgłoszenia lub aktualizacji informacji o mieszaninie

Nowelizacja wprowadziła przepis zakazujący wprowadzania do obrotu mieszaniny zaklasyfikowanej jako stwarzającą zagrożenie na podstawie wywieranych skutków fizycznych lub działania na zdrowie w przypadku, w którym informacje o takiej mieszaninie:

  • nie zostały przekazane; albo
  • nie zostały zaktualizowane.

Sankcją za naruszenie regulacji jest kara grzywny.

Grzywna za brak rejestracji

Nowelizacja wprowadziła przepis zakazujący produkcji lub wprowadzania do obrotu substancji (w postaci własnej, w wyrobie lub jako składnika mieszaniny) bez rejestracji w trybie REACH. Sankcją za takie działanie jest kara grzywny w wysokości do 200.000 złotych.

Prezes Biura ds. Substancji Chemicznych

Nowelizacja wprowadza zmianę terminologiczną. Dotychczasowa nazwa „Inspektor ds. Substancji Chemicznych” jest zastąpiona przez nazwę „Prezes Biura ds. Substancji Chemicznych”. Zmiana ma charakter porządkowy. Termin „inspektor” jest wykorzystywany głównie w przypadku organów nadzorczych. Prezesa Biura nie ma takich kompetencji. Zmiana nazwy ma ułatwić identyfikację organu jako organu administracji centralnej.

Dokumentacja po angielsku

Nowelizacja wprowadza możliwość złożenia dokumentacji w języku angielskim w postępowaniu o nadanie certyfikatu Dobrych Praktyk Laboratoryjnych. Jednocześnie wprowadzono możliwość zażądania przez organ dostarczenia uwierzytelnionego tłumaczenia takiej dokumentacji na język polski.

Regulacje przejściowe

Do postępowań administracyjnych prowadzonych przez Inspektora ds. Substancji Chemicznych w toku przed wejściem w życie Nowelizacji stosuje się przepisy dotychczasowe.

Dotychczas wydane certyfikaty dla jednostek badawczych potwierdzające zgodność z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej zachowują ważność na czas.

Gdzie mogę przeczytać więcej?

Tekst Nowelizacji jest dostępny pod adresem:  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/1337

 

Rafał Lorent

Rafał Lorent


rafal.lorent@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *