Prawo UE

Import alkoholu do produkcji leków zwolniony z akcyzy

Eksperci Praktyki Podatkowej DZP reprezentowali importera alkoholu etylowego wykorzystywanego do produkcji leków w precedensowym sporze dotyczącym możliwości zastosowania zwolnienia z akcyzy czynności importu alkoholu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi podzielił stanowisko podatnika i potwierdził, że import taki podlega zwolnieniu od akcyzy w oparciu o bezpośrednio stosowane przepisy prawa wspólnotowego. WSA […]

Szersza wymiana informacji w UE

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane były do implementowania Dyrektywy 2011/16/UE najpóźniej do 1 stycznia 2013 r. Dyrektywa ta z założenia ma ukierunkować członków UE na stworzenie skutecznego systemu wymiany informacji między administracjami podatkowymi państw członkowskich.

Wypłata dywidendy do zagranicznego funduszu inwestycyjnego

10 maja br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawach połączonych C-338/11 do 347/11. Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zostały złożone w ramach sporów pomiędzy przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) niebędącymi rezydentami a francuskimi organami podatkowymi w przedmiocie potrącenia podatku u źródła, a dotyczącego […]

„PTF” – projekt KE

„PTF” (ang. „FTT”) to projektowany podatek od transakcji finansowych (ang. financial transaction tax). Podatek ma dotyczyć transakcji finansowych w Unii Europejskiej dokonywanych za pośrednictwem zlokalizowanych tu instytucji finansowych.

W Parlamencie Europejskim trwają prace nad projektem CCCTB

CCCTB to projekt Wspólnej Skonsolidowanej Podstawy Opodatkowania od Osób Prawnych. W dużym uproszczeniu projekt CCCTB ma umożliwić tworzenie europejskich grup podatkowych obejmujących spółki kapitałowe. Wdrożenie projektu CCCTB pozwoli na transgraniczne rozliczanie strat oraz wyeliminuje konieczność badania cen rynkowych dla transakcji prowadzonych w ramach grupy. Wszystko to ma umożliwić obniżenie kosztów […]

Nowe brzmienie polsko – cypryjskiej UPO

W dniu wczorajszym tj. 22 marca 2012r. podpisany i opublikowany został protokół między Polską a Cyprem o zmianie polsko – cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania („UPO”). Obecnie Ministerstwo Finansów przygotowuje się do procedury ratyfikacyjnej. Wysoce prawdopodobnym jest, iż zmiany przewidziane w protokole znajdą zastosowanie do opodatkowania dochodów uzyskanych od […]

Odliczenie VAT na paliwach

Stanowisko sądów administracyjnych w sprawie odliczenia podatku VAT na nabyciu samochodów i paliwa bywa bardzo rozbieżne. W przypadku spółki Magoora (sprawa rozpatrywana przez WSA w Krakowie) sąd uznał, iż Polska naruszając klauzulę stand still, doprowadziła do sytuacji, w której żadne ograniczenia w prawie do odliczenia podatku VAT na nabyciu samochodów […]

Zwolnienie usług medycznych

Wyrok ETS z dnia 18.11.2010 r. potwierdza, iż zwolnienie usług medycznych przewidzianych w Dyrektywie VAT należy rozumieć dość szeroko. Decyzja Trybunału jest niezwykle istotna w kontekście zmian, które wchodzą w życie w dniu 1 stycznia 2011 r. Zgodnie z dotychczasowymi uregulowaniami zwolnieniu podlegały praktycznie wszelkiego rodzaju usługi medyczne niezależnie od […]