Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – zmiany od 29.01

Już 29 stycznia wchodzi w życie zmiana przepisów dotyczących procedur legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce.

W ramach tej zmiany szczególnie istotne znaczenie ma kwestia wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, co stanowi uproszczoną procedurę pozwalającą na zatrudnienie obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy.

Obecnie zarejestrowanie takiego oświadczenia w ewidencji jest możliwe na okres pracy nieprzekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Taki okres pracy na podstawie oświadczenia ma zastosowanie do osoby wykonującej pracę, niezależnie od liczby pracodawców (podmiotów powierzających pracę). Pracodawca jest obowiązany poinformować właściwy urząd pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca w dniu jej podjęcia lub o niepodjęciu pracy – w terminie 7 dni od dnia wskazanego w oświadczeniu jako dzień rozpoczęcia pracy.

Natomiast od najbliższej soboty, po wejściu w życie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, zastosowanie znajdą następujące zasady:

  • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy będzie mogło zostać zarejestrowane na okres do 24 miesięcy – długość okresu będzie wskazywała firma we wniosku o zarejestrowanie oświadczenia;
  • zniesiony zostanie obowiązek wyczekiwania na możliwość zarejestrowania kolejnego oświadczenia po wyczerpaniu dopuszczalnego maksymalnego okresu pracy – to oznacza, że bezpośrednio po upływie ważności oświadczenia będzie można zarejestrować kolejne oświadczenie;
  • wysokość wynagrodzenia cudzoziemca zatrudnianego na podstawie oświadczenia nie będzie mogła być niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących u danego pracodawcy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
  • pracodawca będzie obowiązany poinformować urząd pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia wskazanego w oświadczeniu jako dzień rozpoczęcia pracy – czyli tak samo jak było to dotychczas przy niepodjęciu pracy.

Katalog państw, których obywatele mogą pracować w oparciu o oświadczenie, nie ulegnie zmianie.

Za dokonywanie wpisów do ewidencji oświadczeń nadal odpowiedzialne są powiatowe urzędy pracy, a urzędowe terminy nie zostały wydłużone – podstawowy termin na dokonanie wpisu przez urząd to nadal 7 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku przez firmę.

Zmiany powinny zatem przyczynić się do ułatwienia i usprawnienia legalizacji zatrudnienia cudzoziemców z państw, dla których przewidziana została ta procedura, w szczególności w przypadku kontynuacji zatrudnienia.

Magdalena Stępień

Magdalena Stępień
Prawnik, Associate

magdalena.stepien@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *