hand with coins saving on wallet

Kilka miesięcy temu informowaliśmy o możliwych zmianach, jakie mogą mieć miejsce w ustawie o PPK jeszcze przed rozpoczęciem stosowania ustawy. Zmiany te zostały usunięte z projektu ustawy o systemie instytucji rozwoju oraz o zmianie niektórych ustaw, natomiast pojawiły się w innym projekcie ustawy – ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe. Zmiany są już przesądzone, ponieważ ustawa przyjęta przez Sejm w dniu 16 maja 2019 roku w dniu dzisiejszym została podpisana przez Prezydenta.

Poniżej wskazujemy na jakie zmiany warto zwrócić uwagę.

Poszerzony katalog osób zatrudnionych

Pierwszą ze zmian jest poszerzenie katalogu osób zatrudnionych – zostaną do niego włączeni także pracownicy i zleceniobiorcy przebywający na urlopach wychowawczych lub pobierający zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Nie oznacza to, że pracodawcy będą płacić w tym czasie składki na PPK za osoby przebywające na różnego typu zwolnieniach związanych z rodzicielstwem, ponieważ takie osoby nie pobierają wynagrodzenia od pracodawcy, które jest przecież podstawą do obliczania składek na PPK. Zmiana umożliwia jedynie wliczenie okresu przebywania na różnego typu zwolnieniach związanym z rodzicielstwem do wymaganego przez ustawę o PPK okresu zatrudnienia. W poprzednim stanie prawnym taka osoba po powrocie do pracy musiałaby przepracować 3 miesiące zanim ponownie mogłaby zostać w jej imieniu i na jej rzecz zawarta umowa o prowadzenie PPK.

Zniesienie limitu wpłat na PPK…

Po drugie, o czym pisaliśmy już wcześniej, w ustawie o PPK zniesiony zostanie limit 30-krotności znany z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że w przypadku najlepiej zarabiających pracowników obowiązek opłacania składek na PPK nie ustanie wraz z ustaniem obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie emerytalne i społeczne, tak jak było to przewidziane we wcześniejszej wersji ustawy o PPK.

… A także wprowadzenie nowego limitu wpłat na PPK

Po trzecie, wprowadzono nowy limit rocznych wpłat na PPK na poziomie 50 tys. dolarów. Jest to ograniczenie specyficzne i tymczasowe, wynikające z umowy międzynarodowej ze Stanami Zjednoczonymi dotyczącej unikania podwójnego opodatkowania. Limit ten może dotyczyć wąskiej grupy najlepiej zarabiających pracowników w Polsce. Prawdopodobnie limit zostanie zniesiony gdy PPK uzyskają status instrumentów finansowych od urzędu podatkowego w USA.

Ujednolicenie zasad dokonywania wpłat

Po czwarte, uchylony zostanie art. 28 ust. 5 ustawy o PPK zobowiązujący do dokonywania wpłat za osoby zatrudnione otrzymujące wynagrodzenie częściej niż raz w miesiącu do końca danego miesiąca. Wedle nowego brzmienia ustawy o PPK, wpłaty za takie osoby zatrudnione będą dokonywane według zasad ogólnych, tj. do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały one obliczone i pobrane.

Inne

Pozostałe zmiany mają charakter techniczny i koncentrują się na usprawnieniu istniejących już rozwiązań. Dotyczą one m.in. deklaracji wysokości wpłaty podstawowej dla osób zarabiających mniej niż 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia oraz relacji między PPK i PPE.

 

***

 

Zapraszamy do dyskusji związanej z wdrażaniem PPK w komentarzach.

Sylwester Silski

Sylwester Silski
Radca Prawny, Associate
+48 571 207 054
sylwester.silski@dzp.pl

Jeden komentarz

  1. My w firmie mieliśmy zebranie w związku właśnie zPPK. Wydaje mi się, biorąc pod uwagę to jakie niskie emerytury mają dzisiejsi Polacy a kolejne pokolenie będzie miało jeszcze niższe…Ze dobrze jest aby w jakikolwiek sposób dodatkowo odkładać na przyszłość.A z biegiem czasu coraz więcej ludzi się przekona.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *