Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy – dyrektywa work-life balance wejdzie w życie

Wieczorem 9 marca, w Sejmie odbyło się głosowanie, w wyniku którego Sejm przyjął ustawę wprowadzającą do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektyw unijnych (i) w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, oraz (ii) w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Ustawa trafi teraz do podpisu Prezydenta.

W toku prac nad ustawą Senat wprowadził 45 poprawek do ustawy, jednak większość z nich została odrzucona przez Sejm. Wymaganej większości nie uzyskały m.in. propozycje:

  • wprowadzenia pełnej odpłatności 5 dniowego urlopu opiekuńczego w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • zwiększenia wysokości świadczeń za okres urlopu opiekuńczego, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego do 100% (zamiast 70%);
  • umożliwienia wnioskowania o zastosowanie elastycznej organizacji pracy także przez pracowników-opiekunów osób z niepełnosprawnością;
  • przyznania samodzielnym rodzicom prawa do wykorzystania również 9 tygodni nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego.

Większość przyjętych przez Sejm poprawek miała charakter precyzujący lub redakcyjny.

Na uwagę zasługuje jednak fakt, że ustawodawca zdecydował się przyznać dodatkowe uprawnienia w zakresie urlopów rodzicielskich również tym pracownikom, którzy nie mogliby z nich skorzystać z uwagi na opóźnione wdrożenie zmian w Kodeksie pracy (termin implementacji przepisów unijnych minął 2 sierpnia 2022 r.). W praktyce oznacza to, że rodzice, którzy w okresie od 2 sierpnia 2022 r. mieli prawo lub korzystali z urlopu rodzicielskiego zyskają prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze wynikającym z nowych przepisów (tj. do dodatkowych 9 tygodni urlopu dla drugiego opiekuna).

Termin wejścia w życie ustawy to 21 dni od daty ogłoszenia. Możemy się więc spodziewać, że nowe przepisy zaczną obowiązywać nie wcześniej niż w połowie kwietnia.

Zuzanna Gaczyńska

Zuzanna Gaczyńska
Associate

zuzanna.gaczynska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *