Ułatwienia dla pracodawców w zakresie BHP

Dnia 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Nowelizację należy ocenić pozytywnie – przepisy przewidują bowiem istotne ułatwienia dla niektórych pracodawców w zakresie obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a w konsekwencji, powodują obniżenie kosztów pracodawców w tym zakresie.

Likwidacja szkoleń okresowych BHP dla pracowników biurowych

Po pierwsze, od 1 stycznia 2019 r., co do zasady, szkolenia okresowe BHP nie są obowiązkowe dla pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych u pracodawców z najmniej „wypadkowych” branż, tj. branż o najniższych wskaźnikach wypadkowości i warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia.

Powyższe dotyczy wyłącznie pracodawców zakwalifikowanych do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka. Kategorie te (jest ich aż 30) określa zaś rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i skutków. Grupami działalności, dla których ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka są między innymi – działalność finansowa i ubezpieczeniowa, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, czy też działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

Obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników biurowych pozostaje jednak wiążący, w przypadku gdy z oceny ryzyka zawodowego dokonanej przez pracodawcę na podstawie art. 226 Kodeksu pracy wynikać będzie, że przeprowadzenie szkolenia okresowego jest konieczne.

Opisana wyżej zmiana została uzasadniona przez projektodawców ustawy faktem, że do tej pory Kodeks pracy zbyt rygorystycznie wdrażał regulacje prawne Dyrektywy Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy, obejmując wszystkich pracowników obowiązkiem odbywania szkoleń okresowych, a nie ograniczając się jedynie – jak to jest wskazane w dyrektywie – do sytuacji, gdy jest to konieczne i uzasadnione.

Rozszerzenie kręgu pracodawców mogących samodzielnie wykonywać zadania służby BHP

Po drugie, nowe przepisy poszerzają krąg pracodawców uprawnionych do samodzielnego wykonywania zadań służby BHP. Dotychczas, zgodnie z art. 23711 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby BHP mógł sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

  1. zatrudniał do 10 pracowników; albo
  2. zatrudniał do 20 pracowników i był zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka.

Zgodnie z nowelizacją, od 1 stycznia 2019 r. możliwość pełnienia samodzielnie zadań służby BHP przysługuje szerszej grupie podmiotów, tj. pracodawcom zatrudniającym do 50 pracowników (a nie jak dotychczas do 20 pracowników), zakwalifikowanym do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka.

Angelika Makar

Angelika Makar
Associate, Aplikantka adwokacka,

angelika.makar@dzp.pl

Jeden komentarz

  1. Pracodawca z reguły sam nie ma czasu na prowadzenie szkoleń a tym bardziej często sam dostatniej wiedzy o szkoleniach bo to ogrom materiału. Lepiej zamówić w potrzebie szkoleń firmę zewnętrzną moim zdaniem.

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *