Zmiany w powiadomieniach o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy

30 czerwca 2022 r. opublikowana została nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przewiduje ona m.in. wprowadzenie dodatkowych warunków, które należy spełnić legalizując pracę obywateli Ukrainy w oparciu o powiadomienie o podjęciu pracy składane do urzędu pracy. Stosownie do uchwalonych zmian, przy składaniu powiadomienia konieczne będzie wskazanie dodatkowych danych, które obejmują:

  1. miesięczną lub godzinową stawkę wynagrodzenia;
  2. wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu;
  3. liczbę wszystkich osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych według stanu na dzień 23 lutego 2022 r. oraz na dzień złożenia powiadomienia.

Jednocześnie, uprawnienie do wykonywania pracy nie będzie uzależnione wyłącznie od warunku legalnego pobytu i złożenia powiadomienia w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy. Ponadto, praca musi być powierzana:

  • co najmniej w wymiarze czasy pracy lub liczbie godzin wskazanej w powiadomieniu;
  • za wynagrodzeniem nie niższym niż ustalone zgodnie ze stawką wskazaną w powiadomieniu.

Praca w wyższym wymiarze lub wyższej liczbie godzin będzie dopuszczalna pod warunkiem proporcjonalnego zwiększenia wynagrodzenia.

Powyższe zmiany dotyczące powiadomień wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Do powiadomień złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że nie będzie konieczności aktualizacji tych zgłoszeń w celu dostosowania ich do nowych wymogów.

Jednocześnie, nowelizacja ustawy przewiduje możliwość złożenia powiadomienia o podjęciu pracy przez podmiot zatrudniający który zaniedbał ten obowiązek, jeżeli podmiot ten:

  • nie dopełnił obowiązku powiadomienia o powierzeniu pracy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do 14 dnia przed dniem wejścia w życie ustawy;
  • zgłosił obywatela Ukrainy do ubezpieczenia społecznego.

Możliwość złożenia spóźnionego powiadomienia obowiązuje przez 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Praca obywatela Ukrainy będzie uznawana za legalną w okresie, w którym był on objęty ubezpieczeniem społecznym.

Magdalena Stępień

Magdalena Stępień
Prawnik, Associate

magdalena.stepien@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *