Co? Kto? Kiedy? Jak? – cztery pytania podstawowe o zwolnienie młodych z PIT

24 lipca 2019 r. Prezydent podpisał ustawę[1], na mocy której pracownicy i zleceniobiorcy do 26 roku życia zyskają zwolnienie swoich dochodów z PIT. Wejdzie ona w życie już 1 sierpnia 2019 r.

Pozostały zatem dwa dni na uporządkowanie wiedzy o wprowadzonych zmianach. Pomogą w tym odpowiedzi na cztery główne pytania – co? kto? kiedy? i jak?

Co?

Nowe przepisy wprowadzają zwolnienie dochodu od podatku dochodowego od osób fizycznych dla młodych pracowników i zleceniobiorców już od sierpnia 2019 r. To z kolei oznacza, że pracodawcy i zleceniodawcy, jako płatnicy, nie będą musieli odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy od osób, które zwolnienie obejmuje.

Kto?

Zwolnienie dotyczyć będzie przychodów ze:

– stosunku służbowego;

– stosunku pracy;

– pracy nakładczej;

– spółdzielczego stosunku pracy;

– umów zlecenia.

W praktyce więc najczęściej spotykanym zwolnieniem będzie to dotyczące pracowników i zleceniobiorców do ukończenia przez nich 26 roku życia. Na takich samych zasadach, ze zwolnienia skorzystają też cudzoziemcy, zatrudnieni na podstawie ww. tytułów i będący podatnikami podatku dochodowego na terenie Polski.

Zwolnienie nie dotyczy natomiast przychodów uzyskanych na podstawie umów o dzieło, a wprost wyłączone zostały umowy zlecenia objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym (do 200 zł).

Kiedy?

Choć zmiany w ustawie obowiązują już od 1 sierpnia 2019 r., należy ostrożnie podejść do terminów stosowania zwolnienia. Moment zaprzestania poboru zaliczek na podatek dochodowy w 2019 r. uzależniony jest bowiem od złożenia przez pracownika lub zleceniobiorcę odpowiedniego oświadczenia o zwolnieniu z podatku, natomiast o 2020 r. zwolnienie będzie miało charakter automatyczny. W praktyce wyróżnimy zatem dwie sytuacje:

  1. gdy podatnik złoży oświadczenie w 2019 r. – zaliczek nie należy pobierać najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu otrzymania oświadczenia;
  2. gdy podatnik nie złoży oświadczenia – za 2019 r. płatnik będzie zobowiązany do obliczania, pobierania i wpłacania zaliczek na dotychczasowych zasadach; dopiero od początku 2020 r. pracodawca lub zleceniodawca zaprzestanie poboru zaliczek (bez oświadczenia podatnika).

Jeśli pracodawca lub zleceniodawca otrzyma oświadczenie od podatnika do jutra, wypłata wynagrodzenia dokonana w sierpniu będzie już zwolniona z PIT, bez względu na to jakiego okresu wypłata dotyczy, czyli nawet jeśli wynagrodzenie dotyczy pracy wykonanej przed 1 sierpnia 2019 r.

Jak?

W trakcie roku pracownik lub zleceniobiorca może osiągnąć 26 rok życia – po osiągnięciu tego wieku przez podatnika, należy wrócić do pobierania zaliczek.

Nie tylko wiek będzie ograniczeniem dla stosowania zwolnienia. Ustawodawca wprowadził też limit kwotowy – 85 528 zł rocznie, przy czym limit za rok 2019 r. obliczony jest proporcjonalnie i wynosi 35 636, 67 zł.

Do kadr może też trafić jeszcze inny rodzaj oświadczenia, na który również warto być przygotowanym. Pracownik czy zleceniobiorca może w dowolnym momencie złożyć pisemny wniosek o niestosowanie zwolnienia (zdarzyć się to może od 2020 r. gdy zwolnienie będzie stosowane z automatu albo jeszcze w 2019 r. jako forma wycofania złożonego oświadczenia o stosowaniu zwolnienia). W takim wypadku płatnik pobiera zaliczki bez stosowania zwolnienia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracodawca otrzymał wniosek. Składa się go dla każdego roku podatkowego odrębnie.

Nie obowiązuje żaden oficjalny druk oświadczenia możliwego do złożenia w 2019 r., stąd pracodawcy przygotowują wzory takich wniosków samodzielnie (i dystrybuują wśród pracowników) albo bazują na oświadczeniach przygotowanych przez samych pracowników.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu i służymy pomocą w przygotowaniu wzoru oświadczenia.

[1] Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1394).

Katarzyna Kulesza

Katarzyna Kulesza

Katarzyna Kulesza


katarzyna.kulesza@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *