Labour Law Blog

Dyskryminacja a nierówne traktowanie – na co uważać?

Dyskryminacja a nierówne traktowanie – na co uważać?

24 sierpnia 2023 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął w uchwale o sygn. III PZP 1/23 zagadnienie prawne. Zagadnienie dotyczyło zadanego przez Sąd Okręgowy w Krakowie pytania, czy do odszkodowania dochodzonego z tytułu naruszenia zasady równego traktowania pracowników (art. 112 k.p.) znajdują zastosowanie przepisy Rozdziału IIa Działu I Kodeksu pracy. W praktyce […]

Absconding, czyli kiedy pracownik porzuca pracę

Absconding, czyli kiedy pracownik porzuca pracę

Pracownik bez uprzedzenia nie przychodzi do pracy i nie ma z nim kontaktu? Może to świadczyć o tym, że zrezygnował z pracy nieformalnie, bez złożenia wypowiedzenia. Taka sytuacja to porzucenie pracy, czyli tzw. absconding. Zapewne większość pracodawców zetknęła się lub, prędzej czy później, zetknie się z porzuceniem pracy przez pracownika. […]

Bezkarne porzucenie pracy w trakcie okresu próbnego

Bezkarne porzucenie pracy w trakcie okresu próbnego

W naszej części świata, względna pewność stosunków z zakresu prawa pracy jest jedną z fundamentalnych wartości krajowych porządków prawnych. Każdy mieszkaniec Unii Europejskiej instynktownie zdaje sobie sprawę, że rozwiązanie umowy o pracę zazwyczaj wiąże się z zachowaniem okresu wypowiedzenia, które to rozwiązanie chroni przede wszystkim pracowników, ale także pracodawców. W […]

Alert legislacyjny. Monitor ekranowy obowiązkowym elementem wyposażenia na stanowisku biurowym

Alert legislacyjny. Monitor ekranowy obowiązkowym elementem wyposażenia na stanowisku biurowym

W dniu 2 listopada 2023 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. To pierwsza nowelizacja tej liczącej już 24 lata regulacji. Zmiany technologiczne, które zaszły […]

Nowy wyrok TSUE w sprawie nadgodzin dla pracowników niepełnoetatowych

Nowy wyrok TSUE w sprawie nadgodzin dla pracowników niepełnoetatowych

W ubiegły czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-660/20. Rozstrzygnięcie może mieć znaczący wpływ na polskie prawo. Sprawa toczyła się w Niemczech, a dotyczyła pilota linii Lufthansa zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zgodnie z obowiązującymi układami zbiorowymi, poza wynagrodzeniem podstawowym pilot otrzymywał wynagrodzenie za dodatkowe godziny […]

Zmiana czasu letniego na czas zimowy a świadczenie pracy

Zmiana czasu letniego na czas zimowy a świadczenie pracy

Jak co roku, pracodawcy zatrudniający pracowników w porze nocnej muszą stawić czoła problemom wynikającym ze zmiany czasu letniego na czas zimowy. W szczególności, konieczne będzie rzetelne zaplanowane i rozliczenie przez pracodawców czasu pracy pracowników, którzy będą świadczyć pracę w nocy z soboty na niedzielę, w ostatnim tygodniu października. W roku […]

Kontrola ZUS w firmie. Cz. 2. Zakres kontroli, protokół kontroli, zastrzeżenia oraz rozstrzygnięcia pokontrolne

Kontrola ZUS w firmie. Cz. 2. Zakres kontroli, protokół kontroli, zastrzeżenia oraz rozstrzygnięcia pokontrolne

Zakres kontroli Zgodnie z przepisami prawa, kontrola może obejmować w szczególności: zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych, prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest ZUS, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego […]

Kontrola ZUS w firmie. Cz. 1. Upoważnienie, długość trwania kontroli i jej przebieg

Kontrola ZUS w firmie. Cz. 1. Upoważnienie, długość trwania kontroli i jej przebieg

W październikowym cyklu o kontrolach ZUS dziś odsłona druga – omówienie dalszych kwestii formalnych i opis przebiegu kontroli. Upoważnienie i legitymacja Datą rozpoczęcia kontroli jest dzień, w którym inspektor kontroli ZUS doręcza płatnikowi składek bądź wyznaczonej przez niego osobie upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Wtedy także, inspektor kontroli ZUS zobowiązany jest […]

Zawiadomienie ZUS o kontroli – jakie elementy powinno mieć i co zrobić, jeśli ich nie ma?

Zawiadomienie ZUS o kontroli – jakie elementy powinno mieć i co zrobić, jeśli ich nie ma?

Każda kontrola rozpoczyna się formalnie od doręczenia przedsiębiorcy zawiadomienia o wszczęciu kontroli. Jeśli tak, to i nasz październikowy cykl o kontrolach ZUS nie może zacząć się inaczej. Zawiadomienie to zazwyczaj taka formalność, na którą kontrolowani płatnicy nie zwracają większej uwagi, traktując dokument jako, właśnie, li tylko wypełnienie formalności. Niesłusznie. Zawiadomienie […]