Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Obowiązek rejestracji beneficjentów rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

13.10.2019

Praktyka:

Prawo Spółek, Fuzje i Przejęcia

13 października 2019 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu regulujące funkcjonowanie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Celem rejestru jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu i ułatwienie weryfikacji struktur podmiotów o charakterze korporacyjnym.

Na kim ciąży obowiązek zgłoszenia informacji w CRBR?

Do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji obowiązane są spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo – akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne z wyłączeniem spółek publicznych.

Kto jest beneficjentem rzeczywistym?

Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna sprawująca, poprzez posiadane uprawnienia, kontrolę nad podmiotem, którego dotyczy obowiązek zgłoszenia (np. nad spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców). Kontrola może mieć charakter zarówno bezpośredni, jak i pośredni (tj. poprzez inny podmiot). Kontrola może wynikać z okoliczności prawnych (np. dysponowanie więcej niż 25% liczby głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy) lub faktycznych (np. rzeczywisty wpływ na podmioty, które formalnie pełnią funkcję członków organów spółki).

Kontrola może mieć charakter zarówno bezpośredni, jak i pośredni (tj. poprzez inny podmiot).

Kontrola może wynikać z okoliczności prawnych (np. dysponowanie więcej niż 25% liczby głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy) lub faktycznych (np. rzeczywisty wpływ na podmioty, które formalnie pełnią funkcję członków organów spółki).

Jakie dane podlegają ujawnieniu w CRBR?

W rejestrze ujawniane będą następujące dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, PESEL lub w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - data urodzenia, a także informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących danemu beneficjentowi rzeczywistemu. Zgłoszeniu podlegać będą także dane identyfikacyjne spółki oraz osoby uprawnionej do jej reprezentowania.

Jak dokonać zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych?

Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zobowiązane są do zgłoszenia wymaganych danych w terminie od 13 października 2019 r. do 13 kwietnia 2020 r.

Informacje powinny być przekazywane do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego i aktualizowane w terminie 7 dni od ich zmiany.

Zgłoszenie składane będzie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez osobę uprawnioną do reprezentacji obowiązanej spółki.

Zgłoszenie zawierać będzie także oświadczenie o prawdziwości danych i składane będzie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (czyn zagrożony karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności).

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia informacji do rejestru w terminie zagrożone będzie karą pieniężną do 1 000 000 zł.

Pomoc prawna w zakresie CRBR

Jesteśmy do Państwa dyspozycji odnośnie powyższych kwestii, w szczególności w zakresie weryfikacji struktur korporacyjnych pod kątem identyfikacji beneficjentów rzeczywistych oraz zgłoszenia wymaganych danych w rejestrze.

Bądź na bieżąco z DZP