Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Zamówienia publiczne

Doradzamy zarówno wykonawcom jak i zamawiającym na wszystkich etapach postępowań o zamówienie publiczne, ppp i koncesyjnych, jak również w związku z późniejszą realizacją zawartych umów.

Nasze usługi na rzecz wykonawców obejmują m.in.:

 • analizy struktur prawnych skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w kontekście ich realizacji jako zamówienia publicznego, ppp, koncesji lub innego modelu współpracy publiczno-prywatnej,
 • analizy dotyczące ewentualnych naruszeń prawa przy realizacji przedsięwzięć opartych na współpracy publiczno-publicznej, w tym w formule in-house,
 • opracowanie strategii udziału w postępowaniu,
 • identyfikację i zapobieganie ryzykom związanym z postępowaniem i realizacją umowy,
 • wsparcie na wszystkich etapach postępowania (m.in. przygotowanie dokumentacji wymaganej w postępowaniu oraz odpowiedzi na wezwania zamawiającego),
 • wnoszenie środków ochrony prawnej, reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi,
 • doradztwo na etapie realizacji umów o zamówienie publiczne, ppp lub koncesyjnych (m.in. w zakresie dopuszczalnych zmian umowy),
 • doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z konsorcjantami, podwykonawcami i innymi partnerami biznesowymi,
 • ocenę ryzyk zamówieniowych w transakcjach M&A i restrukturyzacji przedsiębiorstw,
 • kompleksowe analizy i doradztwo prawne dot. interpretacji przepisów Prawa zamówień publicznych jak również innych ustaw powiązanych, w tym przepisów projektowanych na etapie prac legislacyjnych,
 • compliance w zamówieniach publicznych, w szczególności identyfikowanie i zapobieganie ryzykom (m.in. tym związanym z wykluczeniem wykonawcy z postępowania).

Nasze usługi na rzecz zamawiających obejmują m.in.

 • specjalistyczne opinie prawne i konsultacje z zakresu zamówień publicznych,
 • opracowanie optymalnych struktur prawnych dla realizacji skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, m.in. w ramach współpracy publiczno-publicznej,
 • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne, m.in. postępowań prowadzonych w trybach negocjacyjnych, dialogu konkurencyjnym oraz w trybie partnerstwa innowacyjnego, jak również postępowań prowadzonych w modelu PPP lub koncesyjnym,
 • reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi,
 • reprezentację na etapie realizacji umów (m.in. w zakresie możliwych zmian umowy),
 • doradztwo w związku z przeprowadzanymi kontrolami zamówień publicznych,
 • doradztwo w postępowaniach dotyczących tzw. korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków UE,
 • compliance w zamówieniach publicznych.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP