Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Obowiązki spółek w związku z obligatoryjną dematerializacją akcji

16.12.2019

Autorzy:

Piotr Jackowski
Katarzyna Biarda

1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie istotna część przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych dotycząca przede wszystkim wprowadzenie obligatoryjnej dematerializacji akcji na okaziciela i akcji imiennych spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, które nie podlegają obowiązkowej dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz regulacji związanych. 

Co stanie się z akcjami w formie dokumentu w związku z obowiązkiem dematerializacji?

W dniu 1 stycznia 2021 r. wszystkie akcje z mocy prawa utracą swoją ważność, a akcjonariuszami będą osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, a jedynie dokumentem dowodowym niezbędnym do aktualizacji rejestru akcjonariuszy jednak tylko do dnia 1 stycznia 2026 r. Po tej dacie akcjonariusze, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w rejestrze akcjonariuszy utracą ochronę swoich praw wynikających z akcji.

Informacje o akcjonariuszach i posiadanych przez nich akcjach będą zawarte wyłącznie w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub bank powierniczy albo w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Jakie obowiązki będą spoczywać na spółkach w związku z obligatoryjną dematerializacją?

W związku z wprowadzeniem obowiązkowej dematerializacji akcji, zarządy spółek, których akcje mają formę dokumentu, będą zobowiązane, w szczególności do:

1. posiadania strony internetowej, na której będą umieszczane informacje o walnych zgromadzeniach spółki - od 1 stycznia 2020 r.

2. pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce:

  • informacja o wezwaniu powinna zostać udostępniona na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym do komunikacji z akcjonariuszami;
  • wezwanie powinna zostać dokonane przez spółkę w taki sam sposób, jak informacja o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki;
  • pierwsze wezwanie musi zostać dokonane przez spółkę do 30 czerwca 2020 r. a ostatnie do 31 października 2020 r.;

3. zwołania walnego zgromadzenia spółki, na którym zostanie podjęta uchwała o wyborcze podmiotu, który ma prowadzić rejestr akcjonariuszy spółki – przed 30 czerwca 2020 r.;

4. zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z domem maklerskim uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub bankiem powierniczym, lub Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych przed pierwszym wezwaniem akcjonariusza, tj. nie później niż do 30 czerwca 2020 r.

Doradztwo ekspertów z Praktyki Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych w zakresie prowadzenia rejestru akcjonariuszy

Jesteśmy do Państwa dyspozycji odnośnie powyższych kwestii, w szczególności w zakresie negocjacji umów o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oraz przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów korporacyjnych z tym związanych.

Bądź na bieżąco z DZP