Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Obowiązki spółek w związku z obligatoryjną dematerializacją akcji

16.12.2019

Autorzy:
Piotr Jackowski
Katarzyna Biarda

1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie istotna część przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych dotycząca przede wszystkim wprowadzenie obligatoryjnej dematerializacji akcji na okaziciela i akcji imiennych spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, które nie podlegają obowiązkowej dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz regulacji związanych. 

Co stanie się z akcjami w formie dokumentu?

W dniu 1 stycznia 2021 r. wszystkie akcje z mocy prawa utracą swoją ważność, a akcjonariuszami będą osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, a jedynie dokumentem dowodowym niezbędnym do aktualizacji rejestru akcjonariuszy jednak tylko do dnia 1 stycznia 2026 r. Po tej dacie akcjonariusze, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w rejestrze akcjonariuszy utracą ochronę swoich praw wynikających z akcji.

Dalsza część alertu znajduje się w pliku PDF.

Bądź na bieżąco z DZP