Fund.

Pracownicy tymczasowi, tak jak i inne osoby świadczące pracę tymczasową na podstawie umów prawa cywilnego, dla celów ustawy o PPK są traktowani jak inni pracownicy tudzież zleceniobiorcy.

W konsekwencji, podmiotem zatrudniającym w stosunku do pracownika tymczasowego będzie podmiot z którym zawarł on umowę o pracę (lub umowę zlecenie), czyli agencja pracy tymczasowej. Z formalnego punktu widzenia pracodawca użytkownik nie ponosi żadnych obciążeń z związku z uczestnictwem pracownika tymczasowego w PPK. Zatem, nie będzie on zobowiązany do administrowania PPK takiego pracownika, w tym do uiszczania za niego wpłat do PPK lub uwzględnienia go jako członka swojej załogi pracowniczej przy ustalaniu liczby osób zatrudnionych w swoim przedsiębiorstwie.

Niemniej, z ekonomicznego punktu widzenia, zazwyczaj pracodawca użytkownik poniesie koszty wiążące się z opłacaniem wpłat do PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający za danego pracownika tymczasowego. Wiązać się to będzie z problemami natury praktycznej, w tym przede wszystkim z odpowiedzią na pytanie, co należy zrobić z zawartymi już umowami o świadczenie usług z agencjami pracy tymczasowej. Poprzedzając poniższe rozważania w tym względzie, warto wskazać, że jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych (art. 135 ustawy o PPK) ustawodawca przewidział mechanizm ochronny dla wykonawców, którzy objęcie zostaną ustawą o PPK i poniosą dodatkowe koszty związane z programem. Ustawodawca nie odniósł się jednak do innych przypadków, pozostawiając je przepisom dotychczas obowiązującym już w polskim prawie.

Z perspektywy agencji pracy tymczasowej

Parasolem ochronnym dla agencji pracy tymczasowej, która w treści umowy o świadczenie usług nie mogła przewidzieć kosztów związanych z wdrożeniem i opłacaniem PPK, jest art. 3571 Kodeksu cywilnego. Przepis ten pozwala na oznaczenie sposobu wykonania umowy przez sąd w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków, które istotnie zagrażają interesowi agencji pracy tymczasowej.

Skorzystanie z ochrony sądowej ma charakter ostateczny, a poprzedzić je powinna przeprowadzona w dobrej wierze powtórna negocjacja warunków umowy o świadczenie usług przez strony.

Skorzystanie z art. 3571 Kodeksu cywilnego będzie możliwe tylko w przypadku gdy strony nie przewidziały nadzwyczajnej zmiany stosunków w momencie zawarcia umowy. Oznacza to, że miarodajny będzie tutaj w świetle możliwości przewidzenia tej nadzwyczajnej zmiany dzień publikacji ustawy o PPK, tj. 28 listopada 2018 roku, ale nie można wykluczyć, że sąd uznałby samą perspektywę uchwalenia PPK za możliwą do przewidzenia przez strony we wcześniejszym okresie. Niemożliwe jest tutaj przedstawienie uniwersalnego rozwiązania i w naszej ocenie będzie ono zależało wyłącznie od okoliczności sprawy.

Z perspektywy pracodawcy użytkownika

Z natury przedsięwzięcia jakim jest korzystanie z usług pracowników tymczasowych, pracodawca użytkownik zobowiązany jest ekonomicznie do pokrycia ich wynagrodzeń brutto oraz marży agencji pracy tymczasowej. Do nowych kosztów związanych ze współpracą z agencją pracy tymczasowej zaliczać się będą wpłaty do PPK, które częściowo pokrywane będą przecież ze środków pracodawcy (agencji). Ten koszt zapewne przerzucany będzie przez agencje pracy tymczasowej na pracodawcę użytkownika, zwłaszcza, że agencji przysługiwać będzie prawo do skorzystania z mechanizmu wskazanego w art. 3571 Kodeksu cywilnego.

Wejście w życie ustawy o PPK nie musi jednak automatycznie oznaczać podniesienia wynagrodzenia agencji pracy tymczasowej o 1,5% części przeznaczanej na wynagrodzenia pracowników tymczasowych, ponieważ mogą oni skorzystać z możliwości złożenia deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. O tym warto pamiętać przystępując do renegocjacji warunków umowy o świadczenie usług z agencją pracy tymczasowej.

W związku ze stopniowym wchodzeniem w życie ustawy o PPK, dzisiaj uzasadnione będzie także żądanie ze strony agencji pracy tymczasowej informacji na temat liczby osób w niej zatrudnionych, a w konsekwencji ustalenia terminu w którym zapłaci ona pierwsze wpłaty do PPK za pracowników tymczasowych.

 

***

Zapraszamy do dyskusji związanej z wdrożeniem PPK w komentarzach.

Łukasz Górzny

Łukasz Górzny
Radca Prawny, Senior Associate

lukasz.gorzny@dzp.pl

Sylwester Silski

Sylwester Silski
Junior Asssociate

Sylwester.Silski@dzp.pl

komentarze 2

  1. SID PPK to wdrożenie kompleksowego, gotowego rozwiązania z dostosowaniem schematu płacowego, a nie tylko zakupu/pobrania produktu w celu dalszej samodzielnej konfiguracji czy dostosowania. Dzięki temu rozwiązaniu, firma zyska możliwość rejestracji wszystkich danych PPK w jednym miejscu. Ponadto, rozwiązanie jest w pełni zintegrowane z obszarem płac

    źródło informacji o SID PPK

  2. Dzień dobry,
    Pracuję na pełen etat w dużej firmie, i mamy wdrożone PPE dla pracowników z co najmniej 3 letnim stażem. Aktualnie szukam pracy dorywczej, w agencji pracy n a pol etatu. Czy moge doloaczyc do PPK nowego pracodawcy?

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *