Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja "Emisje gazów cieplarnianych i innych substancji"

30.05.2011

W dniach 30-31 maja w Warszawie odbędzie się II edycja konferencji pt. "Emisje gazów cieplarnianych i innych substancji". Drugiego dnia spotkania prezentację pt. "Nowa Dyrektywa IPPC w sprawie emisji przemysłowych i Dyrektywa IED w sprawie emisji przemysłowych – ujednolicenie obowiązujących przepisów" poprowadzi mec. Daniel Chojnacki, Senior Associate w naszej kancelarii.

Kluczowe tematy, które zostaną poruszone w czasie konferencji to:

 • najistotniejsze zmiany prawne: Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych; Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 zmieniająca Dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS); Ustawa o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (S02) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania, projekt rozporządzenia aukcyjnego,
 • pula dostępnych bezpłatnych uprawnień na lata 2013-2020 w ramach unijnego systemu handlu emisjami - jaki będzie dostęp do rezerwy europejskiej?
 • regulacje zawarte w art. 10c dyrektywy 2009/29/WE – częściowe zwolnienia z opłat za emisje CO2,
 • czy będą darmowe limity na instalacje produkujące energię elektryczną w elektroenergetyce?
 • przepływy ciepła – regulacje dla ciepłownictwa. Skutki zastosowania benchmarku „gazowego” dla rozwoju sektora ciepłowniczego oraz wysokosprawnej kongeneracji,
 • benchmarki dla instalacji nietypowych,
 • zjawisko wycieku emisji (tzw. carbon leakage), przydziały darmowych uprawnień do emisji dla sektorów zagrożonych ucieczką,
 • czy istnieje potrzeba uruchomienia w ramach UE mechanizmu domestic offsets w oparciu o zapisy art. 24a znowelizowanej dyrektywy 2003/87/WE,
 • zarządzanie zmniejszoną pulą uprawnień do emisji. W jaki sposób zabezpieczyć się przed ryzykiem braku wystarczającej liczby uprawnień przy większych cenach? Centrum zarządzania zasobami uprawnień CO2 w systemach zarządczych firm,
 • zasady premiowania wysokosprawnej Kogeneracji. Znaczenie Normy N16001:2009,
 • konkluzje BAT jako podstawa do ustalania warunków pozwoleń (dopuszczalne wielkości emisji w pozwoleniach zintegrowanych) – Nowa Dyrektywa IPPC,
 • zaostrzone standardy emisji wynikające z Dyrektywy IED w sprawie emisji przemysłowych,
 • przepisy o charakterze derogacji lub wyjątków od stosowania postanowień dyrektywy IED dla ważnych sektorów narażonych na utratę konkurencyjności .

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie organizatora: http://movida.com.pl

Bądź na bieżąco z DZP