Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja "Dylematy medyczne XXI wieku"

12.10.2012

W dniach 12-13 października w Krakowie odbedzie się konferencja Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali z cyklu "Dylematy medyczne XXI wieku", której tematem będzie "Prawo i ryzyko w medycynie". Kancelaria DZP jest Partnerem tego wydarzenia, a eksperci z Praktyki Life Sciences - dr hab. Marcin Matczak i Piotr Pawłowski poprowadzą prelekcje.

Konferencja adresowana do pracowników sektora medycznego: zarządzających podmiotami leczniczymi, lekarzy, pielęgniarek, prawników, pracowników i studentów uczelni medycznych, przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego i wyrobów medycznych. Tematyka dotyczy głównych obszarów zagadnień związanych z teorią i praktyką w zakresie prawa i ryzyka występującego w tym sektorze.

W sesji międzynarodowej przedstawione zostaną nowe wyzwania medycyny związane z wynikami najnowszych badań w zakresie genomiki, medycyny spersonalizowanej i leczenia chorób rzadkich i przedstawione zostanie występowanie zdarzeń medycznych w starzejącej się Europie oraz znaczenie przemysłu farmaceutycznego i wyrobów medycznych dla rozwoju medycyny. W sesji inauguracyjnej zostanie zorganizowana debata na temat kontrowersji pomiędzy sztuką i wiedzą medyczną a regulacjami NFZ. W kolejnych sesjach omawiane będą m.in. takie zagadnienia jak organizacja podmiotu leczniczego i jego przedsiębiorstw, zakres ryzyka i odpowiedzialności podmiotu leczniczego i osoby zarządzającej SPZOZ i spółka oraz sposoby ograniczania ryzyka w tym zakresie poprzez stosowanie procedur i rozwiązań zmniejszających ryzyko zdarzeń medycznych i zapewniających stalą poprawę jakości.

Przedmiotem konferencji będą ponadto metody zapewnienia bezpieczeństwa prawnego i monitoringu procedur i umów związanych z realizacja zamówień publicznych oraz kontraktów z NFZ i innymi podmiotami. Współpraca z przemysłem będzie dotyczyła m.in. takich zagadnień jak kodeksy etyczne w relacjach przemysłu medycznego i lekarzy, pozacenowe kryteria wyboru ofert w postępowaniu przetargowym i rola dialogu technicznego w wyborze najlepszej oferty.

Zaprezentowane zostaną studia przypadków w zakresie orzekania o winie lekarza i podmiotu leczniczego.

Omówione zostaną zagadnienia związane z bezpieczeństwem terapii eksperymentalnych, nowych technologii medycznych i monitorowaniem zdarzeń, a także prawnych rozwiązań w zakresie zapewnienia dostępu dla pacjentów do leków refundowanych.

Program konferencji obejmuje także obszar zagadnień związanych koniecznością dostosowania zasad funkcjonowania sektora medycznego do wyzwań demograficznych adekwatnie do potrzeb w zakresie zdrowia publicznego i priorytetów zdrowotnych oraz szerszym stosowaniem technologii informatycznych, telemedycyny oraz systemów zdalnego monitorowania stanu zdrowia i rejestrów.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie: http://www.psds.krakow.pl

Bądź na bieżąco z DZP