Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Strona postępowania w sprawie decyzji środowiskowej. A któż to taki?

30.08.2019

Autorzy:
Tymon Grabarczyk

Jednym z prawnośrodowiskowych tematów będących tego lata przedmiotem ożywionej debaty są nadchodzące zmiany przepisów regulujących procedurę uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. decyzji środowiskowej). Elementem budzącym szczególne zainteresowanie opinii publicznej są modyfikacje kręgu osób, które formalnie mogą uczestniczyć w tego rodzaju postępowaniach administracyjnych. Można zatem zadać pytanie: Strona postępowania w sprawie decyzji środowiskowej, czyli kto?

Przepisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw wpisują się w – obserwowaną w ostatnim czasie – tendencję do ograniczania tego typu uprawnień, zapoczątkowaną przez obowiązujące od początku 2018 r. regulacje nowego Prawa wodnego.

Pełną treść artykułu znajdą Państwo tutaj.

Bądź na bieżąco z DZP