Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Odpady komunalne częściowo poza systemem gminnym

30.10.2019

Autorzy:
Daniel Chojnacki
Tymon Grabarczyk

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła nowy porządek w organizacji gminnych systemów odbioru odpadów komunalnych. Właściciele niezamieszkanych nieruchomości uzyskali prawo samodzielnego decydowania o sposobie gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami komunalnymi.

Jednym ze skutków wdrożenia lipcowej nowelizacji przepisów dotyczących gospodarki odpadami jest wejście w życie przepisu art. 6c ust. 2c ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.). Ustawodawca - wobec właścicieli nieruchomości niezamieszkanych - wprowadził zasadę dobrowolności uczestnictwa w gminnych systemach odbioru odpadów komunalnych.

Odpady z nieruchomości niezamieszkanych - jeszcze w systemach gminnych czy już poza nimi

Choć podstawa uprawnienia do przystąpienia do systemów istnieje od 6 września 2019 r., przepisy nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, od kiedy właściciele nieruchomości niezamieszkanych faktycznie mogą swobodnie decydować, komu przekażą odpady komunalne do dalszego zagospodarowania. Do czasu wejścia w życie ustawy z 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja u.c.p.g.) gminy mogły organizować odbiór odpadów komunalnych także od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych (art. 6c ust. 2 u.c.p.g.). Uchwała rady gminy - stanowiąca akt prawa miejscowego - powodowała automatyczne włączenie do gminnego systemu również właścicieli nieruchomości niezamieszkanych. Faktycznie tracili oni możliwość przekazywania odpadów komunalnych podmiotowi innemu niż ten, któremu gmina udzieliła zamówienia publicznego na odbiór tego typu odpadów.

Niepewność do samego końca

Ministerstwo Środowiska postanowiło zmienić dotychczasowy mechanizm. Podczas prac poprzedzających wprowadzenie nowych przepisów brano pod uwagę właściwie wszystkie dostępne scenariusze, w tym m.in. objęcie wszystkich nieruchomości systemem gminnym, wskazanie możliwości włączenia bądź wyłączenia z takiego systemu czy też utrzymanie wcześniejszych rozwiązań. Na dzień przed uchwaleniem przez Sejm nowelizacji u.c.p.g. wprowadzono ostatecznie rozwiązanie - zgodne ze stanowiskiem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców - zasadniczej nieobecności nieruchomości niezamieszkanych w systemach, dopóki ich właściciele nie wyrażą zgody na uczestnictwo. W rezultacie nie powiązano możliwości dołączenia do gminnych systemów z organizacją postępowań w sprawie zamówień publicznych oraz okresem obowiązywania umów na odbiór odpadów komunalnych. Odstąpiono też od uzależnienia możliwości podejmowania decyzji co do uczestnictwa w systemach od przyjmowania uchwał o odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych. […]

Pełna treść artykułu jest dostępna w e-wydaniu Gazety Samorządu i Administracji:  http://sklep.infor.pl/gazeta-samorzadu-i-administracji---wersja-internetowa.html

Bądź na bieżąco z DZP