Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

System indywidualnego rozliczania obowiązku segregowania odpadów w budynkach wielolokalowych

28.10.2021

Autorzy:
Daniel Chojnacki
Klaudia Skubiszak

W dniu 8 września 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z 11 sierpnia 2021 r. nowelizującą m.in. przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej jako: u.c.p.g.). Wśród licznych zmian, w ramach nowelizacji wprowadzono art. 2a u.c.p.g., który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Przepis ten zakłada możliwość tworzenia w gminach systemów indywidualnego rozliczania obowiązku segregowania odpadów w budynkach wielolokalowych. Zgodnie z treścią uchwalonego art. 2a ust. 1 u.c.p.g., w przypadku gdy właściciel nieruchomości w uzgodnieniu z gminą zapewni techniczne możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach w budynkach wielolokalowych, rada gminy może podjąć uchwałę stanowiącą o ponoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli lokali w budynku wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali, osób, którym służy tytuł prawny do lokalu w budynkach wielolokalowych, osób faktycznie zamieszkujących lub użytkujących te lokale lub osób faktycznie zamieszkujących lub użytkujących lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej.

Tryb dokonania uzgodnień

Ustawa nie wskazuje jednoznacznie sposobu, w jaki miałoby dojść do uzgodnień pomiędzy właścicielem nieruchomości a gminą. Określa jedynie, że jest to element poprzedzającym ewentualne powzięcie uchwały przez radę gminy. Również uzasadnienie nowelizacji nie rozstrzyga wątpliwości co właściwej interpretacji przepisów – w pierwotnym brzmieniu, na etapie złożenia propozycji projektu, zapewnienie technicznych możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach w budynkach wielolokalowych miało bowiem należeć do wyłącznych kompetencji gminy.

Całość artykułu autorstwa Daniela Chojnackiego, Counsela i Klaudii Skubiszak z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, jest dostępna w wydaniu elektoronicznym Serwisu Administracyjno Samorządowego (nr 5/2021).

Bądź na bieżąco z DZP