Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Analiza zmian w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku (Ustawa o OOŚ)

15.12.2021

Autorzy:
Marta Rusakiewicz

Z dniem 13 maja 2021 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (u.o.o.ś). Nowelizacja powstała w odpowiedzi na uzasadnioną opinię Komisji Europejskiej z dnia 8 marca 2019 r. skierowaną do Rzeczypospolitej Polskiej. W opinii tej Komisja Europejska wskazała na konieczność dostosowania u.o.o.ś oraz przepisów niektórych innych ustaw, stanowiących podstawy prawne do wydawania zezwoleń inwestycyjnych, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (dyrektywa EIA).

Przepisy dyrektywy EIA zapewniają szeroki dostęp zainteresowanej społeczności do postępowań administracyjnych, w tym procedur odwoławczych, w sprawach dotyczących środowiska. Za taką społeczność, w świetle przepisów dyrektywy EIA, uważa się m.in. organizacje pozarządowe, działające na rzecz ochrony środowiska. W Polsce zasady dotyczące udziału zainteresowanej społeczności oraz organizacji społecznych, w tym organizacji ekologicznych, przy podejmowaniu decyzji związanych z realizacją przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, uregulowano m.in. w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.), ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.) oraz u.o.o.ś.

Całość artykułu Marty Rusakiewicz z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, dostępna jest w wydaniu elektronicznym Biuletynu Samorządowca Serwisu Administracyjno Samorządowego (nr 6/2021).

Bądź na bieżąco z DZP