Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Limit 30% w zakresie termicznego przetwarzania odpadów – stan prawny po zmianach legislacyjnych

23.03.2022

Autorzy:
Daniel Chojnacki
Klaudia Skubiszak

Nowelizacją Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, która weszła w życie 6 września 2019 r., wprowadzono przepis (art. 35b), stanowiący, że udział masy termicznie przekształcanych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych na terenie kraju w stosunku do masy wytworzonych odpadów komunalnych na terenie Polski nie mógł przekraczać 30%. Wspomniany przepis został jednak uchylony w ramach jednej z kolejnych nowelizacji przepisów odpadowych, a w konsekwencji rodzą się wątpliwości czy limit 30% nadal obowiązuje.

Skąd wziął się limit 30% w zakresie termicznego przetwarzania odpadów?

Przepis ten wprowadzał ustawowe ograniczenie możliwości termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetwarzania tego typu odpadów wyłącznie do instalacji ujętych na liście określonej w rozporządzeniu Ministra właściwego ds. środowiska (art. 35b ust. 2 i 4). Jeżeli natomiast instalacja taka nie została wpisana na wskazaną listę, odmawiano wydania dla tego obiektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie w nim odpadów (art. 35b ust. 3). Jeszcze nim wartość 30% została uregulowana na gruncie przepisów ustawy o odpadach, została ona wprowadzona na poziomie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022 (KPGO) w 2016 r. Przyjęcie kierunku działania dotyczącego ograniczenia metody termicznego przekształcania odpadów komunalnych do maksymalnie 30% miało stanowić odpowiedź na cele wyznaczone na szczeblu unijnym w propozycji pakietu Komisji Europejskiej dotyczącego m.in. uzyskania poziomów w recyklingu odpadów komunalnych – odpowiednio 60 i 65% w latach 2025 i 2030 r. Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji KPGO 2022, takie cele wymusiły podjęcie realizacji działań znajdujących się najwyżej w hierarchii sposobów postępowania z odpadami (tj. zapobieganie i selektywne zbieranie „u źródła”), przy jednoczesnym wykorzystywaniu metody termicznego przekształcania odpadów komunalnych wyłącznie jako uzupełnienia systemu.


Pełen artykuł Daniela Chojnackiego, Counsel i Klaudii Skubiszak, Associate z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, można przeczytać na łamach portalu sozosfera.pl.

Bądź na bieżąco z DZP