Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Gospodarowanie ściekami komunalnymi – nowe obowiązki i kary pieniężne dla gmin

19.10.2022

Autorzy:
Tymon Grabarczyk

9 sierpnia 2022 r. weszła w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1549). Dokonują one m.in. znacznych modyfikacji w regulacjach służących realizowaniu przez gminy zadania własnego z zakresu oczyszczania ścieków komunalnych. Wprowadzone zmiany wiążą się z powstaniem nowych obowiązków po stronie gmin i stworzeniem systemu administracyjnych kar pieniężnych za ich niewykonywanie. Ustawodawca nakazał również dostosowanie niektórych uchwał rad gmin do nowego stanu prawnego oraz podjęcie innych działań przez organy gmin.

Nowe obowiązki gmin

Komentowane zmiany stanu prawnego dotknęły szereg przepisów, choć koncentrują się one w głównej mierze na przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Modyfikacje w tym względzie dzielą się na dotyczące aspektów merytorycznych oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach i odnoszące się do zagadnień natury sprawozdawczej.

Kluczowe z punktu widzenia organów gmin jest wyrażenie wprost w art. 87a Prawa wodnego szeregu wymagań stawianych aglomeracjom, które odnoszą się do: wyposażenia ich w odpowiednią sieć kanalizacyjną, postępowania z ładunkiem zanieczyszczeń niezebranym tą siecią, zapewnienia właściwej wydajności oczyszczalni ścieków oraz stosowania technologii oczyszczania ścieków adekwatnej do celów funkcjonowania aglomeracji. Wymagania te będą stanowić punkt odniesienia dla organów Wód Polskich, uzgadniających wyznaczenie aglomeracji albo zmiany obszaru, granic i równoważnej liczby mieszkańców aglomeracji. 

(...)

---

Cały artykuł Tymona Grabarczyka, Associate z zespołu ochrony środowiska, jest w Serwisie Administracyjno Samorządowym nr 5/2022.

Bądź na bieżąco z DZP