Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Limit 30 proc. – perspektywa ustawowa i planów gospodarki odpadami

09.01.2023

Autorzy:
Daniel Chojnacki
Klaudia Skubiszak

Długo wyczekiwany przez środowisko branży odpadowej projekt Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2028 (projekt KPGO 2028) został opublikowany 27 czerwca 2022 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ). W obecnym kształcie projektu próżno szukać postanowień wprost ograniczających poziom termicznego przekształcania odpadów, czy to w oparciu o ilość odpadów komunalnych, czy odsetek procentowy w stosunku do wytworzonych odpadów komunalnych. Nie jest w tym projekcie wskazany także limit 30 proc. w zakresie termicznego przekształcania odpadów.

Potwierdziły się zatem prognozy na podstawie poszczególnych wypowiedzi i sygnałów przedstawicieli MKiŚ-u, wieszczące rezygnację z dotychczas obowiązującego limitu dla termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Niewykluczone, że w procesie legislacyjnym projekt ulegać będzie zmianom. Jednakże – zważywszy na już wcześniej poczynione kroki w kierunku odejścia od limitu 30 proc. dla termicznego przekształcania odpadów, w tym na zmiany w ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach– wydaje się mało prawdopodobne, by istotne modyfikacje zostały podjęte w tym zakresie.

Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych rządu, planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to czwarty kwartał 2022 r. – z uwagi na fakt, iż obecnie obowiązujący Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 (KPGO 2022) przyjęty został w lipcu 2016 r., aktualizacja teoretycznie powinna nastąpić do połowy 2022 r., jednak już teraz termin ten został przekroczony.

KPGO 2022 i limit 30 proc. w zakresie termicznego przekształcania odpadów

Wartość 30 proc. jako maksymalny udział masy termicznie przekształcanych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych na terenie kraju w stosunku do masy wytworzonych odpadów komunalnych na terenie kraju wprowadzona została na poziomie KPGO 2022 w 2016 r. Jak wówczas wyjaśniano – przyjęcie kierunku działania dotyczącego ograniczenia metody termicznego przekształcania odpadów komunalnych do określonego poziomu miało być odpowiedzią na wyznaczone na szczeblu unijnym cele dotyczące m.in. uzyskania poziomu w recyklingu odpadów komunalnych. Limit 30 proc. miał służyć realizacji działań znajdujących się najwyżej w hierarchii sposobów postępowania z odpadami, czyli zapobieganiu i selektywnemu zbieraniu „u źródła”. W przyjętym systemie termiczne przekształcanie odpadów miało być wykorzystywane wyłącznie jako metoda uzupełniająca system gospodarowania odpadami. W KPGO 2022, w ramach wprowadzenia limitu 30 proc., zawarto m.in. następujące postanowienia: „termicznemu przekształcaniu nie powinno być poddawane więcej niż 30% wytworzonych odpadów komunalnych” oraz „(…) uniemożliwienie finansowania ze środków publicznych, to jest ze środków funduszy ochrony środowiska, funduszy UE, jak i budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, ITPOK, jeżeli udział w województwie lub kraju masy termiczne przekształconych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych w stosunku do wytworzonych odpadów komunalnych przekroczy 30%”. Ponadto, w stosunku do polityki gospodarki odpadami w województwach, KPGO 2022 wskazywało wprost, że „moc przerobowa wszystkich instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych w danym województwie nie powinna przekroczyć 30% ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w tym województwie”.

(...)

 

---

Cały artykuł Daniela Chojnackiego, Partnera i Klaudii Skubiszak, Associate z zespołu ochrony środowiska, jest dostępny w serwisie sozosfera.

Bądź na bieżąco z DZP