Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Odstępstwa od konkluzji BAT jako element pozwoleń zintegrowanych - 17 sierpnia 2017 r.

16.11.2017

Autorzy:
Anna Konopka

17 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP), zawierające restrykcyjne normy środowiskowe, w szczególności w zakresie dopuszczalnych wielkości emitowanych zanieczyszczeń.

Zgodnie z zapisami dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych 2010/75/UE (Dz. Urz. UE.L 334 z 17 grudnia 2010 r. – „Dyrektywa IED”), duże zakłady mają tylko cztery lata – od momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – na dostosowanie instalacji do konkluzji BAT. Realizacja owego zadania w tak krótkim czasie w praktyce może okazać się ogromnym wyzwaniem. Warto zatem wskazać, iż zarówno Dyrektywa IED, jak i ustawa Prawo ochrony środowiska dają możliwość uzyskania czasowych odstępstw od dotrzymania granicznych wielkości emisyjnych, wynikających z konkluzji BAT, które prowadzący instalację mogą uzyskać po spełnieniu określonych warunków. W tej sytuacji możliwość ich uzyskania może odgrywać kluczowe znaczenie dla podmiotów eksploatujących LCP.

Pełna treść artykułu jest dostępna na stronie: https://sozosfera.pl/ochrona-powietrza/odstepstwa-konkluzji-bat-jako-element-pozwolen-zintegrowanych/

Źródło: www.sozosfera.pl, 16 listopada 2017

Bądź na bieżąco z DZP