Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Jak się tworzy prawo

10.12.2012

Autorzy:
Daniel Chojnacki

Projekty obywatelskich inicjatyw ustawodawczych w zakresie ochrony środowiska traktowane są przez prawodawcę tak jak każda inna legislacyjna inicjatywa obywatelska. W pierwszej kolejności wymagają, stosownie do art. 118 ust. 2 Konstytucji RP, poparcia przez grupę co najmniej 100 tys. obywateli RP mających bierne prawo wyborcze. Szczegółowy sposób wnoszenia obywatelskiego projektu ustawy oraz wymagania formalne formułowane wobec  takiego projektu regulowane są przepisami ustawy z 24 czerwca 1999 roku o wykonywaniu inicjatywy  ustawodawczej przez obywateli oraz art. 34 ust. 2 i 3 regulaminu Sejmu RP. Zgodnie z informacjami zawartymi na  stronie sejmu w chwili obecnej trwa procedowanie nad trzema projektami ustawodawczymi dotyczącymi ochrony środowiska.

Pierwszy to obywatelski projekt ustawy wniesiony do Sejmu VI kadencji 9 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Głównym celem jest zmiana treści art. 10 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody poprzez uchylenie wymogu wiążącego uzgodnienia z organami uchwałodawczymi samorządu terytorialnego rozporządzenia w sprawie  zmiany granic parku narodowego i zastąpienie go koniecznością uzyskania niewiążących opinii tychże organów. Pod  projektem ustawy podpisało się ponad 200 tys. osób, zaś proponowane zmiany są popierane przez Radę Ministrów.  Drugim projektem jest obywatelski projekt ustawy wniesiony do Sejmu VI kadencji 1 marca 2011 roku o ochronie  zwierząt. Zakłada on m.in. istotne zaostrzenie przepisów w zakresie ochrony zwierząt gospodarskich. Trzecim jest  projekt ustawy wniesiony do Sejmu VII kadencji 21 czerwca 2012 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek  samorządu terytorialnego. Zakłada wprowadzenie subwencji ekologicznej, która przysługiwałaby gminom, na terenie  których znajdują się chronione obiekty i obszary o szczególnych walorach przyrodniczych; chodzi tutaj o parki  narodowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu i parki krajobrazowe. 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 10 grudnia 2012
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP