Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Ochrony gleby w dyrektywie IED

04.05.2011

Autorzy:
Daniel Chojnacki

Najistotniejszym instrumentem ochrony gleby i wód podziemnych mają być tzw. sprawozdania bazowe.

W dniu 24 listopada 2010 r. przyjęto dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych („Dyrektywa IED”). Pracom legislacyjnym nad projektem Dyrektywy IED towarzyszyła ożywiona dyskusja. W ich toku wiele miejsca poświęcano kwestiom energetyki, ciepłownictwa, emisji tlenków azotu i siarki itp. W niniejszym artykule zwrócimy uwagę na kwestię w tej dyskusji pomijaną, tj. ochronę gleby. W Dyrektywie IED została zawarta w zasadzie pierwsza w prawodawstwie unijnym definicja gleby, przez którą rozumie się wierzchnią warstwę skorupy ziemskiej usytuowaną między skałą macierzystą a powierzchnią, składającą się z cząstek mineralnych, materii organicznej, wody, powietrza i organizmów żywych. Z powyższego wynika, iż pojęcie gleba jest szerokie i zbliżone do terminu powierzchnia ziemi używanego w polskiej ustawie – Prawo ochrony środowiska. Regulacje z zakresu ochrony gleby mają obejmować operatorów instalacji wymagających uzyskania pozwolenia, tj. przede wszystkim operatorów instalacji IPPC. Dyrektywa IED przewiduje kilka instrumentów ochrony gleby i wód podziemnych. Jeden z nich stanowić będą pozwolenia, z uwagi na fakt, iż ich treść będzie zawierała: opis standardu terenu, na którym położona jest instalacja, określenie odpowiednich wymogów zapewniających ochronę gleby oraz środki dotyczące monitoringu (wykonywanie go będzie konieczne co najmniej raz na 10 lat dla gleby, natomiast dla wód podziemnych co najmniej raz na 5 lat). Drugim i zarazem najistotniejszym instrumentem ochrony gleby i wód podziemnych mają być tzw. sprawozdania bazowe. W założeniu prawodawcy unijnego będą to dokumenty opracowywane przez operatorów instalacji w związku z ubieganiem się o pozwolenie (w przypadku nowych instalacji) lub dokonywaniem jego pierwszej aktualizacji po 7 stycznia 2013 r. (w przypadku istniejących instalacji). Sprawozdanie bazowe będzie zawierało informacje niezbędne do określenia stanu gleby i wód podziemnych przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji w celu umożliwienia porównania tego stanu ze stanem po zakończeniu eksploatacji. Na podstawie sprawozdania bazowego określany będzie stopień zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych.

Źródło: Przemysł Zarządzanie Środowisko, 5-6/2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP