Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Nowe zapisy w prawie energetycznym dotyczące biogazowni i biogazu rolniczego

31.03.2010

Przyjęty na szczycie w Brukseli w 2008 roku pakiet klimatyczno-energetyczny zakłada odejścia od wysokoemisyjnego węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii oraz oszczędności energetycznej.

Nowelizacja prawa energetycznego, która weszła w życie 11 marca 2010, podąża również w tym duchu. Jednym z zasadniczych elementów nowelizacji jest promowanie odnawialnych źródeł energii między innymi biomasy. Biomasa to jedno z najstarszych i najczęściej wykorzystywanych źródeł energii odnawialnej. Należą do niej zarówno odpady z gospodarstwa domowego czy rolnego, jak i np. pozostałości po przycinaniu miejskiej zieleni. Według dyrektywy 2009/28/WE2 biomasa oznacza ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych i miejskich. Dyrektywa 2009/28/WE w swojej definicji biomasy mówi miedzy innymi o odpadach lub pozostałościach pochodzenia biologicznego z rolnictwa. Takim rodzajem biomasy jest biogaz rolniczy. Nowelizacja Ustawy Prawo Energetyczne wprowadza nowy art. 3 punkt 20a, który definiuje biogaz rolniczy, jako paliwo gazowe otrzymywane z surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości przemysłu rolnospożywczego lub biomasy leśnej w procesie fermentacji metanowej.

Źródło: www.cire.pl, 31 marca 2010
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF