Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Co to znaczy, że pacjentowi przysługuje prawo do bycia zapomnianym?

22.03.2018

Autorzy:
Dr Paweł Kaźmierczyk

RODO przyznaje każdej osobie, której dane są przetwarzane, prawo do żądania ich usunięcia, czyli tzw. prawo do bycia zapomnianym. W jakich sytuacjach pacjenci będą mogli korzystać z tego prawa tłumaczy Paweł Kaźmierczyk z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Pacjent ma podstawę do żądania od podmiotu wykonującego działalność leczniczą (jako administratora danych) niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, jeżeli dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, jeśli pacjent wycofał zgodę, na której opiera się przetwarzanie lub spełniona jest inna przesłanka z art. 17 ust. 1 RODO.

Co to oznacza w praktyce? Po 25 maja 2018 r. prawdopodobna stanie się sytuacja, w której pacjent będzie się domagać od placówki medycznej usunięcia wszystkich danych na swój temat znajdujących się w jej posiadaniu. Tłumacząc, że zamierza kontynuować leczenie w innym podmiocie, żądać będzie realizacji prawa do bycia zapomnianym.

W takiej sytuacji należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany m.in. przechowywać dokumentację medyczną. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 29 przywołanego aktu, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres co do zasady 20 lat. Po upływie tego czasu niszczy ją w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być też wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

Przepisy prawa krajowego dokładnie więc regulują okres, przez który podmiot wykonujący działalność leczniczą ma obowiązek „pamiętać” pacjenta – przechowywać jego dokumentację medyczną, zawierającą dane osobowej. W świetle samego RODO prawo do zapomnienia nie ma zastosowania, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa krajowego oraz z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego. W tej sytuacji placówka nie powinna więc usuwać danych pacjenta zawartych w jego dokumentacji medycznej.

Należy jednak pamiętać, że podmioty wykonujące działalność leczniczą mogą przetwarzać dane pacjentów także w innych celach, np. do prowadzenia marketingu. W takich sytuacjach pacjent będzie mógł cofnąć zgodę, na której opiera się przetwarzanie, oraz żądać od placówki niezwłocznego usunięcia danych przetwarzanych w tym zakresie.

Źródło: www.zdrowie.abc.com.pl, 22.03.2018 r.

Bądź na bieżąco z DZP