Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

RODO: Kiedy pacjent może uzyskać bezpłatnie kopię danych zawartych w dokumentacji medycznej?

23.04.2018

Autorzy:
Dr Paweł Kaźmierczyk

Podmiot wykonujący działalność leczniczą jest zobowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia powinna zostać udostępniona bezpłatnie. Co oznacza ten obowiązek dla placówek ochrony zdrowia tłumaczy Paweł Kaźmierczyk z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Zgodnie z art. 15 RODO, osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji obejmujących m.in. cele przetwarzania, kategorie danych osobowych czy informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione. Zgodnie z przywołanym przepisem, administrator jest zobowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia powinna zostać udostępniona bezpłatnie. Natomiast za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że prawo do dostępu do danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO, jest prawem odrębnym od prawa pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz od prawa dostępu do dokumentacji medycznej, o którym mowa w art. 23 ust. 1 przywołanej ustawy. O odrębności wskazanych praw świadczy m.in. ich cel i specyfika.

Pacjent ma prawo swobodnego wyboru podstawy oraz zakresu żądania związanego z dostępem do informacji na jego temat przetwarzanych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Skierowanie więc przez pacjenta żądania udostępnienia informacji o stanie zdrowia bądź dokumentacji medycznej, bez wskazania, że pacjent zamierza zrealizować prawo dostępu do danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO, należy odczytywać więc jako rodzące obowiązki wynikające z ustawy prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W tym zakresie podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę na dotychczasowych zasadach, tj. zgodnie z art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W przypadku, w którym pacjent jednoznacznie powołuje się na prawo dostępu do danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO, w zależności od zakresu wskazanego w żądaniu, pacjent jest uprawniony do uzyskania od podmiotu wykonującego działalność leczniczą potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce uzyskania dostępu do tych danych oraz informacji wskazanych w art. 15 ust. 1 lit. a – h oraz art. 15 ust. 2 RODO. Ponadto pacjenta może żądać uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w tym kopii dokumentacji medycznej oraz innych danych osobowych pacjenta (ale nie wyciągu lub odpisu).

Zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO, nieodpłatnemu udostępnieniu podlega pierwsza kopia. Podmiot wykonujący działalność leczniczą może jednak pobierać opłatę od kolejnych kopii. Za kolejne kopie uznaje się w szczególności dokumentację medyczną w zakresie w jakim była uprzednio udostępniona - uprzednio udostępnione i nie zmienione dokumenty dokumentacji medycznej. Należy bowiem zwrócić uwagę, że dokumentacja medyczna pacjenta kumuluje się w czasie. Oznacza to, że w przypadku, gdy pacjent zwraca się o udostępnienie po raz kolejny kopii dokumentacji medycznej na podstawie art. 15 ust. 3 RODO, to nieodpłatne udostępnienie dotyczy wyłącznie części, która nie została udostępniona uprzednio. 

Źródło: zdrowie.abc.com.pl

Bądź na bieżąco z DZP