Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

O kolejnej nowelizacji Prawa wodnego, czyli kontrowersyjne wsparcie dla Wód Polskich

12.12.2018

Autorzy:
Tymon Grabarczyk

Pomimo że Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne obowiązuje dopiero od 11 miesięcy, prawodawca nie ustaje w wysiłkach nad opracowywaniem kolejnych propozycji zmian tego aktu prawnego. Już pięciokrotnie dochodziło do uchylenia niektórych przepisów nowego Prawa wodnego, zastąpienia ich regulacjami innej treści lub dodania do niego nowych norm.

Część zmian wynikających z przyjęcia ostatniej nowelizacji, tj. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, jeszcze nie zdążyła wejść w życie. Tym niemniej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podjęło prace nad projektem kolejnej noweli (nr w wykazie UC142). Z treści jego uzasadnienia wynika, że głównym celem proponowanych zmian jest wdrożenie przepisów Dyrektywy Komisji (UE) 2017/845 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE w odniesieniu do przykładowych wykazów elementów branych pod uwagę przy opracowaniu strategii morskich. Niejako „przy okazji” zmian dotyczących ochrony środowiska wód morskich planowane jest wprowadzenie szeregu modyfikacji do innych mechanizmów gospodarowania wodami, w tym do wprowadzonego z początkiem 2018 r. systemu opłat za usługi wodne.

Cały artykuł dostępny jest na stronie: https://sozosfera.pl/prawo/o-kolejnej-nowelizacji-prawa-wodnego-czyli-kontrowersyjne-wsparcie-dla-wod-polskich/

Bądź na bieżąco z DZP