Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

UODO – kontrola inspektorów ochrony danych (IOD)

05.04.2022

Autorzy:

Dr Bartosz Marcinkowski
Sylwia Kuca
Michał Drażbo

Praktyka:

Prawo Spółek, Fuzje i Przejęcia

Specjalizacje:

Ochrona danych osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych rozpoczął kompleksową kontrolę inspektorów ochrony danych (IOD) oraz wezwał wybranych administratorów do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodów dotyczących stosowania przepisów o IOD. Celem kontroli jest zweryfikowanie, czy administrator danych osobowych (ADO) prawidłowo wykonuje wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych (w tym RODO) obowiązki w zakresie dotyczącym inspektora ochrony danych (IOD).

Przeprowadzenie przez UODO kontroli, może wiązać się z koniecznością zweryfikowania stosowanych praktyk oraz przeglądu niezbędnej dokumentacji.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym alertem, w którym zespół ochrony danych osobowych DZP przedstawia listę pytań kontrolnych stosowanych przez UODO.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cel kontroli

Celem kontroli jest zweryfikowanie, czy administrator danych osobowych (ADO) prawidłowo wykonuje wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych (w tym RODO) obowiązki w zakresie dotyczącym inspektora ochrony danych (IOD). W ramach wezwania administratorów do złożenia wyjaśnień rekomendujemy, aby zachować dokładność oraz spójność udzielanych wyjaśnień, bowiem wszelka wątpliwość może skutkować wszczęciem indywidualnego postępowania wyjaśniającego, przeprowadzeniem wewnętrznej (miejscowej) kontroli, a w najgorszym wypadku nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej. Nie wszystkie pytania wymagają przedstawienia dowodu na potwierdzenie złożonych wyjaśnień.

Lista pytań

 • Czy u administratora danych osobowych (ADO) został wyznaczony inspektor ochrony danych (IOD)?
 • Czy na administratorze ciąży obowiązek wyznaczenia IOD (jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej), czy też IOD został wyznaczony mimo braku takiego obowiązku?
 • Czy administrator opublikował imię i nazwisko oraz kontakt do IOD na swojej stronie internetowej lub – jeżeli nie prowadzi swojej strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia swojej działalności?
 • Czy ww. informacje znajdują się w ogólnie dostępnym miejscu (proszę wskazać to miejsce, w przypadku strony internetowej proszę wskazać jej adres oraz link do tej informacji)?
 • Czy IOD jest pracownikiem administratora, a jeśli nie, to na jakiej podstawie prawnej wykonuje swoje obowiązki?
 • Czy IOD został powołany na wyłączność u administratora, czy wykonuje swoje obowiązki również u innych administratorów?
 • Na podstawie jakich kwalifikacji administrator wyznaczył IOD (np. wykształcenie, doświadczenie, wiedza)?
 • Jakie niezbędne zasoby, o których mowa w art. 38 ust. 2 rozporządzenia 2016/679 administrator zapewnia IOD?
 • W jaki sposób administrator zapewnia zasoby na utrzymanie wiedzy fachowej IOD?
 • Jakie stanowisko zajmuje IOD i komu podlega w strukturze organizacyjnej administratora?
 • Czy administrator powołał zastępcę IOD, jeżeli tak, to kiedy?
 • Czy u administratora funkcjonuje zespół IOD lub inna forma stałego wsparcia IOD w zakresie wykonywania jego zadań?
 • W jaki sposób administrator zapewnia, by IOD był właściwie i niezwłocznie włączany we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych (np. czy zostały opracowane zasady dotyczące tego, jakie sprawy mają być konsultowane z IOD, kto i w jakich sytuacjach powinien zgłaszać się w celu uzyskania konsultacji IOD, czy i na jakich zasadach IOD bierze udział w naradach kierownictwa)?
 • W jaki sposób administrator zapewnia IOD dostęp do danych osobowych i operacji przetwarzania?
 • Czy administrator przyjął jakiekolwiek regulacje wewnętrzne dotyczące funkcjonowania IOD (w szczególności w celu zapewnienia poszanowania gwarancji jego niezależności oraz jego uprawnień w zakresie dostępu do danych osobowych i operacji przetwarzania, włączania we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych, unikania konfliktu interesów), a jeżeli tak, to w jakim akcie wewnętrznym zostały one przewidziane?
 • W jaki sposób administrator zapewnia, aby IOD nie były wydawane instrukcje co do wykonywania zdań przez IOD?
 • W jaki sposób administrator zapewnia, aby IOD nie był karany i odwoływany za wykonywanie swoich zadań?
 • W jaki sposób ADO postępuje w przypadku, gdy nie uwzględnia wskazówek lub rekomendacji IOD, np. czy dokumentuje powody niezastosowania tych wskazówek?
 • W jaki sposób osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych zgodnie z art. 38 ust. 4
  rozporządzenia 2016/679 ?
 • Czy inspektor ochrony danych wykonuje również inne obowiązki lub sprawuje inną funkcję poza obowiązkami związanymi
  z ochroną danych osobowych, jeżeli tak to:
  • jakie oraz w jakim wymiarze czasu pełni funkcję IOD, a w jakim inne zadania,
  • w jaki sposób administrator ocenił, że w przypadku każdego z tych zadań nie występuje konflikt interesów, o którym mowa w art. 38 ust 6 rozporządzenia 2016/679?
  • Czy w zakresie wykonywania innych zadań IOD podlega innym osobom niż najwyższe kierownictwo administratora?
 • Czy administrator opracował politykę zarządzania konfliktem interesów lub wprowadził inny mechanizm zapewniający niewystępowanie konfliktu interesów?
 • Czy IOD opracował (systematycznie opracowuje) plan swojej pracy np. w zakresie szkoleń, audytów?
 • Czy taki plan był prezentowany administratorowi w celu umożliwienia dokonania oceny, czy IOD dysponuje wystarczającymi zasobami i uprawnieniami w obszarach, które IOD obejmuje swoimi zadaniami?
 • Jak często i w jaki sposób IOD przekazuje administratorowi wyniki przeprowadzonych audytów?
 • Czy administrator występował do IOD o udzielenie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych, a jeśli tak, to w jakich sytuacjach?
 • Czy administrator kontroluje pracę inspektora, jeżeli tak, to w jaki sposób?

 

 

Bądź na bieżąco z DZP