Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Sprawozdanie z działalności fundacji – nowe wymagania

31.10.2023

Autorzy:

Maciej Ciszkiewicz
Daria Dudek

Praktyka:

Prawo Spółek, Fuzje i Przejęcia

Specjalizacje:

Fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Zbliża się termin złożenia corocznego sprawozdania z działalności fundacji, które każda fundacja jest zobowiązana przedstawić do końca roku kalendarzowego za rok poprzedni.

Będzie to pierwsze sprawozdanie składane według nowych przepisów. 1 stycznia 2023 r. weszły bowiem w życie nowe wymagania w zakresie wzoru, zawartości, sposobu podpisania oraz sposobu złożenia ww. sprawozdania.

Wcześniej fundacje miały większą dowolność w zakresie formy sprawozdania z działalności. Rozporządzenie określało „ramowy zakres sprawozdania”, ale nie określało jednolitego wzoru formularza sprawozdania. W zakresie sposobu podpisania oraz złożenia ww. corocznego sprawozdania, fundacje miały wybór – mogły składać je w formie papierowej bądź elektronicznej (np. na adres e-mail podany w tym celu na stronie odpowiedniego ministerstwa lub na skrzynkę ePUAP).

Zakres wprowadzanych zmian

  • fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności obejmujące najważniejsze informacje o działalności fundacji w okresie sprawozdawczym, pozwalające ocenić prawidłowość realizacji celów statutowych przez fundację;
  • sprawozdanie sporządza się w postaci elektronicznej, na formularzu udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Jakie kroki podjąć?

Sprawozdanie z działalności powinno być złożone przez każdą fundację do odpowiedniego ministra:

  • na nowym wzorze,
  • wyłącznie elektronicznie (na podany adres e-mail lub na skrzynkę ePUAP),
  • wyłącznie z podpisami elektronicznymi osób uprawnionych do reprezentacji fundacji.

Zgodnie z informacjami od ministerstw, fundacje wypełnią obowiązek sprawozdawczy jedynie stosując się do nowych wymagań. Nie udało się uzyskać informacji, jak będzie wyglądać procedura organu nadzoru w przypadku złożenia sprawozdania niezgodnie z powyższymi wymaganiami.

Zatem zachowaniem, które gwarantuje pewność prawa i spełnienie obowiązku sprawozdawczego w terminie, jest dostosowanie się do nowych wymagań.

Po podpisaniu i złożeniu sprawozdania właściwemu ministrowi, powinno ono zostać udostępnione przez fundację do publicznej wiadomości zgodnie z dotychczasową metodą. Zazwyczaj fundacje zamieszczają sprawozdanie ze swojej działalności na stronie internetowej i w przypadku sprawozdania w formie elektronicznej jest to najlepsza opcja.

W czym możemy pomóc?

W razie pytań bądź trudności z dostosowaniem się do nowych wymogów, nasi eksperci mogą pomóc w uzupełnieniu sprawozdania na ww. wzorze oraz zapewnić instrukcje w zakresie złożenia sprawozdania z działalności.

Ww. zmiana wynika z (i) ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. 2022 poz. 2185) oraz (ii) wydanego na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o fundacjach rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie jednolitego wzoru formularza sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. poz. 2791), które weszło w życie 1 stycznia 2023 r. i określa w załączniku wzór formularza sprawozdania z działalności fundacji.

Pełną treść alertu można pobrać również w formie pliku PDF.

Bądź na bieżąco z DZP