Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Spalarnia w Poznaniu - zawarto transakcje zabezpieczające

17.04.2014

Poznańska instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych jest nie tylko pierwszą spalarnią w Polsce realizowaną w modelu PPP, pierwszym projektem "hybrydowym" tej skali (tj. łączącym środki prywatne ze środkami publicznymi, pochodzącymi z dotacji ze środków unijnych), ale także pierwszą inwestycją samorządową, w której wdrożono niestandardowe rozwiązania w zakresie struktury finansowania projektu.

W celu zabezpieczenia ryzyka zmiany stopy procentowej oraz ryzyka walutowego związanego z wydatkami ponoszonymi w EURO, 16 kwietnia 2014 roku Partner Prywatny (Sita Zielona Energia) zawarł transakcje swap oraz fx forward eliminujące te ryzyka. W ramach konkurencyjnej procedury zaakceptowanej przez Miasto Poznań, SZE przedstawiła oferty trzech banków. Miasto Poznań wyraziło zgodę na zawarcie transakcji przez SZE po uprzedniej analizie i potwierdzeniu rynkowości zaproponowanych cen. W zakresie prawnym Miasto wspierała kancelaria DZP.

Zgodnie z postanowieniami umowy PPP łączącej Miasto Poznań i SZE, po zawarciu transakcji zabezpieczających nastąpi rekalkulacja modelu finansowego będącego podstawą wyliczenia wynagrodzenia partnera prywatnego. Dzięki zawarciu na korzystnych warunkach transakcji zabezpieczających znacznemu zmniejszeniu (w stosunku do założeń z SIWZ) ulegnie wynagrodzenie, które w przyszłości Miasto Poznań będzie płacić SZE.

Zawarcie transakcji zabezpieczających było jednocześnie ostatnim kluczowym etapem przed rozpoczęciem prac budowlanych. Natychmiast po jego zakończeniu, t.j. już 17 kwietnia 2014 roku rozpoczęły się prace związane w wycinką drzew w miejscu, w którym powstanie w ciągu ok. 30 miesięcy spalarnia.

Kluczowym prawnikiem zaangażowanym w doradztwo na tym etapie projektu był Krzysztof Fliszkiewicz, Senior Associate, przy współudziale Magdaleny Zabłockiej, Senior Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP.

Bądź na bieżąco z DZP