Jak prawo może pomóc w rozwoju mojego biznesu?

Badamy możliwości rynku i elastyczność branży.

Org. pozarządowe i prospołeczne

Działamy na rzecz organizacji pozarządowych i prospołecznych:

 • dr Tomasz Zalasiński został jednym z członków Rady Programowej Think-Tank-u "Innowacje dla Zdrowia" - Fundacji powołanej przez 6 największych instytutów badawczych działających w obszarze ochrony zdrowia
 • dr Bartosz Karolczyk jest współautorem raportu pt. "Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego po prawie czterech latach funkcjonowania" przygotowanego w ramach progarmu Monitoring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości dla Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
 • 1 marca 2016 r. DZP wraz z Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON), Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych (W-MSON), Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki (LFOON-SW), Akademią Pedagogiki Specjalnej (APS) rozpoczęła realizację projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa". Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych i finansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest PFON, a w ramach DZP realizuje go Praktyka Life Sciences, którą kieruje dr. hab. prof. UW Marcin Matczak. Decyzje organizacyjno-planistyczne podejmuje Komitet Sterujący, w którym DZP reprezentuje dr Tomasz Zalasiński. Koordynatorem zespołu DZP jest dr Marcin Romanowicz
 • dr hab. prof. UW Marcin Matczak i Szymon Łajszczak przygotowali dla Fundacji Batorego opinię prawną w sprawie oceny konstytucyjności Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym; opinia została przesłana do Trybunału Konstytucyjnego jako "opinia przyjaciela sądu" (amicus curiae), i Trybunał ją przyjął
 • Krzysztof Zakrzewski jest członkiem Rady Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego, która wspiera przywrócenie pamięci o czynach i osobie Jana Karskiego w Polsce i na świecie
 • pomagamy merytorycznie w pracach Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dzięki czemu Fundacja może aktywnie działać na rzecz wzmacniania rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce
 • dr hab. Marcin Matczak i dr Tomasz Zalasiński są współautorami "Barometru legislacyjnego", który zawiera ilościową analizę stanu realizacji projektów rządowych, porównanie efektów prac nad projektami i skuteczności realizacji programu w poszczególnych ministerstwach

W latach ubiegłych:

 • dr Hanna Gajewska-Kraczkowska współpracowała z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w ramach programów Obserwatorium Wolności Mediów i Klinika Niewinność
 • wspieraliśmy powstanie Instytutu Allerhanda, ośrodka zaawansowanych studiów prawnych, który ma stanowić źródło koncepcji systemowych dla reformy prawa gospodarczego i rozwoju infrastruktury prawno-instytucjonalnej rynku finansowego oraz ma wzmacniać głos Polski w międzynarodowej debacie dotyczącej kluczowych rozwiązań legislacyjnych w UE
 • dr Marcin Matczak pracował jako ekspert nadzwyczajnej komisji ds. odbiurokratyzowania gospodarki Przyjazne Państwo oraz jako ekspert Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie projektów ustaw o dostępie do zawodów prawniczych, o pomocy prawnej, o zakresie kognicji sądów oraz o ścieżce zawodowej sędziego
 • kancelaria uczestniczyła na zasadach instytucji wspierającej w wielu inicjatywach, których celem było tworzenie standardów rynku kapitałowego oraz współtworzenie zasad ładu korporacyjnego (corporate governance). Przez wiele lat współpracowaliśmy z Giełdą Papierów Wartościowych i instytucjami finansowymi, m.in. Polskim Stowarzyszeniem Inwestorów Kapitałowych. Prof. Grzegorz Domański był pierwszym Prezesem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jest również pierwszym  honorowym członkiem Giełdy. Współtworzył wszystkie regulacje obrotu papierami wartościowymi, statut Giełdy oraz przewodniczył pracom Komitetu Dobrych Praktyk Forum Corporate Governance w latach 2001 – 2007

O kancelarii

Jesteśmy największą polską kancelarią prawniczą. Od 1993 nasi eksperci doradzają polskim i zagranicznym klientom z niemal wszystkich branż. Obecnie w naszych biurach w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, pracuje 180 ekspertów.

cały tekst

Klienci

Sprawy klientów rozpatrywane są kompleksowo przez wielozadaniowe zespoły. Jeśli projekt tego wymaga, korzystamy z ekspertyz zewnętrznych, m.in. zagranicznych kancelarii prawniczych oraz specjalistów z firm doradczych.

cały tekst

Pozycja na rynku

Od lat pracujemy nad utrzymaniem dobrej reputacji i prestiżu zawodowego. Pomaga nam w tym wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy złożonych projektach, wprowadzanie nowatorskich rozwiązań oraz praca z bardzo wymagającymi klientami.

cały tekst

Współpraca międzynarodowa

Od lat tworzymy sieć powiązań i relacji z zagranicznymi kancelariami i firmami doradczymi. Działamy w organizacjach prawniczych. Kontakty z firmami partnerskimi dają nam dostęp do ekspertyz prawnych oraz rozwiązań z całego świata.

cały tekst

Więcej niż doradztwo

Nigdy dotąd znajomość zagadnień prawniczych związanych z prowadzonym biznesem, nie miała tak wielkiego wpływu na firmy. Wysoka kultura prawna jest wyznacznikiem dobrej kondycji. Z tą myślą, prowadzimy działania edukacyjne.

cały tekst

Kariera

Nasza kancelaria oferuje możliwości rozwoju zawodowego prawnikom, którzy chcą zdobyć doświadczenie oraz doskonalić umiejętności w ramach jednej z naszych dziewięciu praktyk. Jesteśmy szczególnym miejscem.

cały tekst

Pro Bono

Funkcjonowanie na rynku to nie tylko sprawne przeprowadzanie działań biznesowych. Efektywna działalność wiąże się również z działaniami na rzecz organizacji, lokalnych społeczności czy pojedynczych osób.

cały tekst

Działalność charytatywna

Tworzymy bliskie i otwarte relacje niosąc pomoc na rzecz organizacji i osób prywatnych. Budujemy wśród naszych pracowników kulturę opartą na otwartości na potrzeby innych. Od wielu lat prowadzimy działalność charytatywną.

cały tekst

Bądź na bieżąco z DZP