Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Praktyka zastrzegania w umowach postanowień o bezusterkowym odbiorze robót budowlanych

15.07.2019

Autorzy:
Weronika Sawik

Odbiór robót budowlanych niejednokrotnie stanowi najbardziej znaczący moment w realizacji umowy o roboty budowlane, gdyż pociąga za sobą szereg różnych skutków prawnych. Z przepisów Kodeksu cywilnego (KC) wynika, że odbiór obiektu jest podstawowym obowiązkiem inwestora, ściśle związanym z obowiązkiem oddania obiektu przez wykonawcę. Przepis art. 654 KC dodaje także, że w braku odmiennego postanowienia umowy, inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia.

W praktyce realizacji umów o roboty budowlane, na etapie odbioru robót, pojawiają się liczne wątpliwości interpretacyjne, wynikające z odmiennego rozumienia momentu odbioru robót oraz ewentualnych możliwości odmowy dokonania tego odbioru. Problem pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy strona powierzająca roboty budowlane zastrzega w umowie uzależnienie zapłaty wynagrodzenia od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót. Czy inwestor jest uprawniony, aby zastrzec w umowie o konieczności odbioru bezusterkowego?

Dalsza część artykuł dostępna jest na stronie wydawnictwa.

 

Bądź na bieżąco z DZP