Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkanych

14.10.2019

Autorzy:
Daniel Chojnacki
Tymon Grabarczyk

Od 6 września 2019 r. obowiązuje przepis art. 6c ust. 2c ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewidujący możliwość przystąpienia właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, do systemów odbioru odpadów komunalnych po wyrażeniu przez nich pisemnej zgody. Ustawodawca nie wskazał jednak wprost, od kiedy właściciele tego rodzaju nieruchomości rzeczywiście mogą korzystać z przyznanego im uprawnienia.

 Przepisy ustawy z 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja) wprowadziły szereg nowych zasad w gospodarowaniu odpadami. Jedną ze zmian jest - pozornie niewielka - modyfikacja ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.) w odniesieniu do statusu nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne. Od 2012 r., kiedy to weszła w życie poprzednia „rewolucja śmieciowa, gminy zobowiązano do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych. Rada gminy mogła, w drodze uchwały, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych także od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych. W toku prac nad przepisami nowelizacji Ministerstwo Środowiska zdecydowało się na wprowadzenie modyfikacji w statusie nieruchomości niezamieszkanych. W kolejnych wersjach projektu przedstawiono pełne spectrum możliwych rozwiązań w tym zakresie - poprzez obligatoryjne objęcie wszystkich takich nieruchomości systemami gminnymi, możliwość wyłączenia się z takich systemów (uczestnictwo jako zasada), możliwość przystąpienia do takich systemów (uczestnictwo jako wyjątek), aż po utrzymanie dotychczasowego ich statusu.

Możliwość wyłączenia sie z systemu...

W wersji projektu przyjętej przez Radę Ministrów i skierowanej do Sejmu przewidziano możliwość złożenia przez właściciela nieruchomości niezamieszkanej pisemnego oświadczenia o wyłączeniu się z systemu zorganizowanego przez gminę. Takie oświadczenie miało być kierowane do organu wykonawczego gminy i wskazywać podmiot, z którym zawarto umowę na odbiór odpadów komunalnych. Co więcej, oświadczenie nie mogło być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych. Odwołanie oświadczenia oraz oświadczenia miały być skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych i nie mogły być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

...zastąpiona możliwością przystąpienia do systemu

W toku prac parlamentarnych dokonano dalszej modyfikacji statusu nieruchomości niezamieszkanych. Im- pulsem do wprowadzenia kolejnych zmian było stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (dalej: RMiŚP) z 13 czerwca 2019 r„ w którym postulowano powrót do zapowiedzi nieobjęcia takich nieruchomości gminnymi systemami, o ile ich właściciele nie wyrażą zgody na uczestnictwo. Ministerstwo Środowiska częściowo przychyliło się do tej opinii i przedstawiło poprawkę zmierzającą do dodania możliwości przystępowania do systemu, z zastrzeżeniem nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Projektodawca nie podzielił natomiast stanowiska RMiŚP co do konieczności wprowadzenia w tym kontekście rozwiązań o charakterze przejściowym. W odróżnieniu od wcześniejszych propozycji, nie zaplanowano ustanowienia bezpośredniego powiązania pomiędzy możliwością skorzystania z dopuszczalności dołączenia do tak zorganizowanego systemu odbioru odpadów komunalnych z procedurą organizacji postępowań w sprawie zamówień publicznych oraz okresu obowiązywania umów. Odstąpiono też od powiązania możliwości podejmowania decyzji co do uczestnictwa w tak zorganizowanych systemach od przyjmowania przez rady gmin uchwał na podstawie art. 6c ust. 2 u.c.p.g. W szczególności żadna z regulacji przejściowych nie uzależnia możliwości przystąpienia do takiego systemu w następstwie przyjęcia lub zmiany uchwały postanawiającej o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w prenumeracie „Wspólnoty”: http://www.wspolnota.org.pl/prenumerata-wspolnoty/strona-glowna/

Bądź na bieżąco z DZP