Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Samorządy też muszą nauczyć się działać w czasie pandemii

27.03.2020

Autorzy:
Tomasz Darowski
Bartłomiej Ślemp

Sesje organów uchwałodawczych samorządów powinny odbywać się zdalnie, o ile tylko pozwalają na to względy techniczne. Należy z całą pewnością stwierdzić, że przepisy Konstytucji oraz ustaw samorządowych nie stoją na przeszkodzie, by sesje i posiedzenia komisji odbywały się za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie przewidują możliwości „zawieszenia” sesji rady. Jednakże należy przypomnieć, że sesja nie jest okresem pomiędzy poszczególnymi posiedzeniami rady, a właśnie formą posiedzenia kolegialnego organu uchwałodawczego JST. W gminach zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym powinna ona odbyć się co najmniej raz na kwartał (podobnie w powiatach i województwach).

W praktyce jednak sesje odbywają się znacznie częściej.  Z powodu pandemii niektóre samorządy zdecydowały się na ich odwołanie lub przesunięcie. To sytuacja w pełni zgodna z prawem, bowiem ustawy samorządowe wyznaczają jedynie minimalną częstotliwość zwoływania sesji. Dopóki, dopóty zasada ta jest dochowana, nie mamy do czynienia z naruszeniem prawa. Procedurę zwoływania sesji może doprecyzowywać statut JST. Zazwyczaj przewiduje on możliwość zmiany terminu zaplanowanej uprzednio sesji. Nawet, gdyby wprost takiej możliwości nie przewidywał wydaje się to naturalne, bowiem jest to materia należąca do wewnętrznych spraw procedowania organu.

Środki porozumiewania się na odległość

Z uwagi jednak na istotne uprawnienia rady gminy (powiatu) czy sejmiku województwa, w szczególności w zakresie czynności związanych z budżetem JST, może okazać się konieczne podjęcie stosownej uchwały organu. Wtedy najlepiej wykorzystać środki porozumiewania się na odległość.

W dobie cyfryzacji z uwagi na dostępność na rynku narzędzi, pozwalających na prowadzenie zdalnych wideokonferencji, głosowania w czasie rzeczywistym oraz ich udostępniania on-line należy redefiniować pojęcie sesji (obrad) organu uchwałodawczego JST. Należy odejść od jej dotychczas ukształtowanego znaczenia, jako fizyczne zebranie się członków organu w jednym miejscu (sali obrad) na posiedzeniu takiego organu. Wynika ono wyłącznie ze zwyczaju spowodowanego dotąd ograniczonym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w administracji publicznej.

Dalszą część artykułu znajdą Państwo na stronie prawo.pl.

Autorami artykułu są Tomasz Darowski i Bartłomiej Ślemp z Praktyki Infrastruktury i Energetyki.

Bądź na bieżąco z DZP