Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Należyta staranność wykonawcy nie wymaga nieustannego monitorowania e-platformy

07.05.2020

Autorzy:
Michał Wojciechowski
Michał Gajdek

Elektronizacja usprawnia proces wyboru wykonawcy, ale też generuje nowe problemy, np. z określeniem momentu doręczenia. Skoro nikt nie wymaga od wykonawców, by codziennie sprawdzali w urzędzie pocztowym czy oczekują na nich nowe listy, to analogicznie trudno nakazywać nieustanne monitorowanie platformy elektronicznej - piszą Michał Wojciechowski i Michał Gajdek z Praktyki Infrastruktury i Energetyki.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego coraz powszechniejsza jest wymiana pism i dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Już od blisko półtora roku jest ona obligatoryjna w przypadku zamówień o wartości powyżej tzw. progów unijnych, zaś z początkiem stycznia 2021 obowiązek ten zostanie rozciągnięty na wszystkie przetargi. Choć w założeniu elektronizacja usprawnia proces wyboru wykonawcy, to wraz z jej wdrożeniem pojawiają się nowe, nieznane wcześniej problemy.

Należy do nich między innymi precyzyjne określenie momentu, w którym przesłane za pośrednictwem platformy elektronicznej oświadczenie można uznać za skutecznie doręczone drugiej stronie. Ma to niebagatelne znaczenie zwłaszcza w przypadkach, gdy nadawcą pisma jest zamawiający, zaś jego adresatem wykonawca. To z reguły bowiem właśnie w takiej konfiguracji od odbiorcy oświadczenia wymagane jest podjęcie określonych działań w wyznaczonym terminie, często pod rygorem wyeliminowania z przetargu. Zastosowanie tak daleko idących konsekwencji wymaga zaś niewątpliwie ustalenia czy skierowane do wykonawcy wezwanie zostało mu skutecznie doręczone.

Możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia jako warunek doręczenia
Należy zaznaczyć, że prawo zamówień publicznych nie zawiera szczególnych przepisów dotyczących doręczeń pism przekazywanych drogą elektroniczną. Z tego względu, zasadne jest odwołanie się do regulacji zawartych w Kodeksie cywilnym, a konkretnie do art. 61 § 2 kc, zgodnie z którym oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. Zgodnie z cytowanym przepisem, koniecznym warunkiem do stwierdzenia skutecznego złożenia oświadczenia woli drugiej stronie jest więc to, aby mogła się ona zapoznać z jego treścią. Warto przy tym zauważyć, że w świetle art. 61 § 1 kc wymóg ten dotyczy wszelkich oświadczeń, a nie wyłącznie tych składanych postaci elektronicznej. Z tego względu, możliwe jest analogiczne stosowanie wypracowanych na przestrzeni lat zasad dotyczących doręczania pism na odległość w formie tradycyjnej.

Dalszą część artykułu mogą Państwo znaleźć na stronie prawo.pl.

Bądź na bieżąco z DZP