Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny

13.04.2017

Autorzy:
Tomasz Kaczyński
Jędrzej Stępniowski

Wyroby chemiczne stanowią bardzo szeroką kategorię produktów. W świetle prawa do tej grupy zalicza się zarówno używane w gospodarstwach domowych środki czystości i detergenty, jak i specjalistyczne substancje chemiczne wykorzystywane w procesach produkcyjnych. Mimo wielu restrykcyjnych wymagań, które wyroby chemiczne muszą spełnić przed dopuszczeniem ich na rynek, ich natura sprawia, że ryzyko powstania szkód w związku z ich użytkowaniem nie może zostać całkowicie wykluczone. Stąd liczne zasady odpowiedzialności producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów chemicznych za szkody przez nie wyrządzone.

W jaki sposób prawo chroni użytkowników wyrobów chemicznych? Rozwój środowiska biznesowego zaowocował rozbudową przepisów służących ochronie konsumenta w relacjach z przedsiębiorcą. Większość wprowadzanych zmian służyła rozszerzeniu uprawnień osób fizycznych w sporach ze znajdującymi się w silniejszej pozycji przedsiębiorcami. Przejawem tego zjawiska było m.in. wprowadzenie przez ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny nowego działu przepisów o odpowiedzialności przedsiębiorców za tzw. „produkty niebezpieczne” do Kodeksu cywilnego. Wspomniane przepisy są wyrazem implementacji do polskiego porządku prawnego regulacji ustanowionych w unijnej Dyrektywie 85/374/EWG (Dyrektywa 85/374/EWG z 25 lipca 1985 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe). Przed wprowadzeniem wspomnianej zmiany, odpowiedzialność za produkt wadliwy opierała się na przepisach dotyczących odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej. Dodatkowo konsument mógł dochodzić uprawnień na podstawie przepisów dotyczących rękojmi i gwarancji. Zmiany nie miały na celu wyłączenia tych reżimów odpowiedzialności, a jedynie prowadzenie dodatkowego systemu odpowiedzialności opartego na zasadzie ryzyka.

Pełna treść artykułu dostępna w załączonym pliku PDF.

Źródło: Chemia i Biznes, 2/2017

Bądź na bieżąco z DZP