Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Szef sam sprawdzi, kto jest na kwarantannie

31.10.2020

Autorzy:
Justyna Tyc-Brzosko

Pracodawca dowie się o objęciu pracownika kwarantanną lub izolacją domową od ZUS. Informacja udostępniona na koncie płatnika składek stanowi podstawę do usprawiedliwienia nieobecności w pracy oraz wypłaty wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku.

Przyzwyczailiśmy się, że w ostatnim czasie przepisy zmieniają się bardzo szybko w związku z dynamiczną sytuacją związaną z rozwojem pandemii. Zmieniająca się rzeczywistość prawna nie omija też pracodawców, którzy na bieżąco powinni sprawdzać, jakie obowiązki na nich spoczywają, zwłaszcza w kontekście zasad wypłaty wynagrodzenia czy usprawiedliwiania nieobecności pracowników, jeśli znajdą się oni na kwarantannie lub w domowej izolacji.

Do 23 października 2020 r.

Przypomnijmy, że od 9 października 2020 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów o ustanowieniu określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU poz. 1758). Zgodnie z § 4 rozporządzenia, osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę na skutek przekroczenia granicy Polski lub której polecono odbycie kwarantanny w formie ustnej, była zobowiązana poinformować pracodawcę o jej odbywaniu. Taką informację można było przekazać w dowolny sposób, np. mailem, smsem czy w rozmowie telefonicznej. Dodatkowo pracownik, aby otrzymać wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy lub zasiłek, miał obowiązek złożyć pracodawcy oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny w ciągu 3 dni roboczych od jej zakończenia. Takie oświadczenie stanowiło też dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy.

Jeżeli pracodawca miał wątpliwości co do prawdziwości oświadczenia, mógł wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych.

Od 24 października 2020 r.

W miniony piątek, 23 października 2020 r., Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU poz. 1871), które weszło w życie dnia następnego, tj. 24 października 2020 r. Jedna ze zmian dotyczy omawianego § 4.

Obecnie podstawą wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy lub zasiłku dla osoby, która została objęta obowiązkową kwarantanną na skutek przekroczenia granicy lub wydania wobec niej decyzji w formie ustnej, nie jest już oświadczenie takiej osoby, a informacja z systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Ministerstwo Zdrowia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, mając dostęp do ww. systemu, jest zobowiązany udostępniać taką informację bezpłatnie na profilu płatnika składek (e-płatnik). Innymi słowy – pracodawca dowie się, że dany pracownik jest objęty kwarantanną lub jest w izolacji domowej, od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Informacja w e-płatnik wystarczy pracodawcy do wypłaty pracownikowi wynagrodzenia (zasiłku) oraz usprawiedliwienia jego nieobecności w pracy.

Jeśli z jakiś względów informacji o kwarantannie lub izolacji w systemie nie będzie, pracownik będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o odbywaniu kwarantanny, które powinno zawierać m.in.:

  • dane osobowe pracownika,
  • numer PESEL,
  • numer paszportu,
  • dzień rozpoczęcia kwarantanny lub izolacji,
  • podpis pracownika.

W przypadku otrzymania takiego oświadczenia, pracodawca ma obowiązek wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu. Dopiero potwierdzona informacja jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia (zasiłku) oraz usprawiedliwienia nieobecności pracownika.

Jeśli opisany system teleinformatyczny zadziała zgodnie z zapowiedziami rządu i ZUS, niewątpliwie będzie to ułatwienie dla pracodawców. Wobec narastającej liczby osób objętych kwarantanną lub izolacją domową pracodawca szybciej dowie się o przyczynach, długości i skali nieobecności pracowników, przez co szybciej będzie mógł reagować organizacyjnie, np. wyznaczając zastępstwa, zmieniając grafiki itp.

Autorką artykułu jest Justyna Tyc-Brzosko, Senior Associate w Praktyce Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Artykuł dostępny jest również na stronie dziennika Rzeczpospolita.

Bądź na bieżąco z DZP