Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Popioły i żużle mogą utracić status odpadu na mocy nowego projektu rozporządzenia MKiŚ

22.03.2022

Autorzy:
Daniel Chojnacki
Klaudia Skubiszak

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach uprawniają ministra właściwego do spraw klimatu do wydania rozporządzenia, określającego odrębnie dla jednej lub kilku spraw, dla niektórych odpadów, szczegółowych warunków utraty statusu odpadów. W dniu 8 lutego 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw.

Utrata statusu odpadów

Prawną podstawą utraty statusu odpadów są przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2021 poz. 779 z późn. zm., dalej jako: „ustawa o odpadach”), implementujące do polskiego porządku prawnego postanowienia zawarte w art. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylające niektóre dyrektywy (Dz.U.UE.L.2008.312.3). Stosownie do art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach, określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli zostały poddane recyklingowi lub innemu odzyskowi i w efekcie przeprowadzonych procesów spełniają łącznie cztery ustawowe warunki. Przepis uzależnia utratę statusu odpadu tego, czy dany przedmiot lub substancja: mają zostać wykorzystane do konkretnych celów, istnieje rynek lub popyt na nie, spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach, w szczególności dotyczących chemikaliów i produktów mających zastosowanie do danego przedmiotu lub danej substancji, i w normach mających zastosowanie do danego produktu, a także ich stosowanie nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.


Całość artykułu pt. „Popioły i żużle mogą utracić status odpadu na mocy nowego projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska” Daniela Chojnackiego, Counsel i Klaudii Skubiszak, Associate z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, można przeczytać w wydaniu nr 2/2022 Serwisu Administracyjno-Samorządowego.

 

Bądź na bieżąco z DZP