Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Nabycie niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia a obowiązki pracodawcy

14.04.2022

Autorzy:
Karolina Leja

Jeżeli pracownik utracił zdolność do wykonywania dotychczasowych obowiązków w sposób uniemożliwiający dalszą pracę na zajmowanym stanowisku, pracodawca powinien go, w miarę możliwości, przesunąć na inne stanowisko. Niepełnosprawność niewątpliwie stwarza bariery w dostępie do niektórych zawodów. Niemniej jednak utrata zdolności do dalszej pracy na zajmowanym stanowisku nie musi automatycznie wiązać się z koniecznością rozwiązania umowy o pracę.

W ostatnio wydanym wyroku z 10 lutego 2022 r. (C-485/20, sprawa przeciwko HR Rail SA.) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pochylił się nad kwestią środków, które powinien podjąć pracodawca, aby zapewnić możliwość pracy pracownikowi, który stał się niepełnosprawny w trakcie zatrudnienia.

Ochrona pracownika…

Sprawa dotyczyła pracownika, który został zatrudniony w charakterze specjalisty konserwatora na drogach kolejowych przez HR Rail – podmiot będący wyłącznym pracodawcą personelu kolei belgijskich. W trakcie okresu próbnego u pracownika zdiagnozowano chorobę serca, co skutkowało koniecznością wszczepienia rozrusznika serca, który jest urządzeniem wrażliwym na pola elektromagnetyczne występujące w szczególności na drogach kolejowych.

Pracownik został następnie uznany za osobę niepełnosprawną przez belgijską służbę ds. zabezpieczenia społecznego. W związku z niemożnością wykonywania dotychczasowej pracy, pracodawca przeniósł go na stanowisko magazyniera. Zapowiedziano mu ponadto, że wkrótce zostanie wezwany na rozmowę w ramach zindywidualizowanego wsparcia mającego na celu znalezienie mu nowego zatrudnienia. Jednak dwa miesiące później pracodawca poinformował pracownika o rozwiązaniu z nim stosunku pracy oraz o zakazie zatrudniania go przez 5 lat w grupie zaszeregowania, w której został zatrudniony.


Cały artykuł Karoliny Lei, Associate z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, dostępny jest na stronie Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP